Борбилоо

Wikipedia сайтһаа мэдээлэл
Шууд ошохо: тамаралга, хайха
Борбилоо
Passer domesticus domesticus

Борбилоо (Passer domesticus ) зэрлиг жэжэ шубуун.