Википеэди:Нюур хуудаһан/2

Сүлөөтэ Нэбтэрхэй Толи — Википеэдиһээ
Перейти к навигации Перейти к поиску


Flag of Buryatia.svg
Хэншье нэмэрилжэ болохо сүлөөтэ нэбтэрхэй толи
Википеэдидэ морилжо хайрлыт!
2021 оной 01 һарын 22 үдэртэ Буряад хэлэнэй
Википеэдиин хубилбарида 2178 үгүүлэл байна.
Гар утаһанай хубилбари

10 sharing book cover background.jpg

Буряад Википеэдидэ таатай морилогты! Хэншье оролсожо баяжуулжа болохо, хамагай баялиг, олон хэлэн дээрэхи нэбтэрхэй толиин түһэл, нэбтэрхэй толи. Тухайн мэдээлэлые өөршэлхэ, баяжуулха боломжо хүн бүридэ нээлтэтэй байдаг. Энэнь өөрын мэдэлгэ бусадтай хубаалсаха үргэн боломжые хүн бүридэ олгожо байна ха юм. Википеэди нэбтэрхэй толи бэшэгынь GNU cүлөөтэ баримта бэшэгэй лицеэнзитэй, энэнь сүлөөтэ агуулгатай бидэнэй һайн дурын оролсоотойгоор баяжаха нэбтэрхэй толи юм. Хэрхэн хуудаһа заһабарилха бэ? Тогтомол табигдадаг асуулта зэргые уншажа гү, али Элһэтэй хайрсаг хэһэгтэ заһабари хэжэ оролсожо үзэгты! Энэ түһэл анха ингли хэлээр 2001 оной 1 һараһаа эхилһэн болоод одоо 1.5 сая шахуу үгэ хэлэлгын тайлбарие агуулжа байна. Халха-Монгол хэлэн дээрэхи хубилбари 2004 оной 2 һарада эхилһэн. Буряад хэлэн дээрэхи хубилбари 2006 оной 2 һарада эхилһэн. Мүнөөнэй байдалаар хамагай түрүүндэ хэрэгтэй байгаа зүйлнүүд. Нюур хуудаһан болон системын хэлэлгэнүүдые Буряад хэлэн уруу оршуулха үйлэ ябасада хубита нэмэриеэ оруулаарайгты. Энэ хэрэгэй тулада доорохи холбооһонууд дээрэ даража ороод, заһабарилха гэһэн хэһэг дээрэ дарагты! Энэ хадаа буряад Википеэди. Буряадаар бэшэжэ шадаха хүн бүхэн тус нэбтэрхэй толиие зохёолсохо аргатай!

This is a Wikipedia in the Buryat language. If you can write in this language and want to collaborate in the creation of this encyclopedia, let’s do it!
Буряад үгүүллүүд

Буряад Республика
MotherBuriatia.JPG

Буряад РеспубликаОродой Холбооной Уласай сүбъеэкт. Шэбэрэй холбооной округой зайда оролсоно.

Буряад Республика Аази түбиин дунда, Зүүн Шэбэрэй баруун хубиин (Забайгалиин) ой, талата дайда болон Монголой үргэн талын хоорондо оршодог. Continue...


Буряадууд
Buryatdress.jpg

Мүнөө сагай буряадууд Ара, Үбэр Байгалаар нютагтай изагуурай монгол хэлэтэй арад түмэн юм. Ородой Холбооной Уласай БН Буряад Улас, Эрхүү можо (Усть-Ордын Буряадай округ) болон Забайгаал хизаар (Агын Буряадай округ) оршон һуужа байна. Мүн дээрэхи можонуудай зарим дүүргүүдэдэ амидардаг. ОХУ-һаа гадна Хасаг, Тусгаар... Continue...


Жибэн
Flag of Japan.svg

Жибэн (Япон) Улас (日本国, Ниппон) — Аази (Эбраази)-ин дурнада хэһэгтэ Номхон далайн үрнэдэ хэһэгээр оршохо аралай улас юм. Continue...

Бүхы хэлэн · Олон хэлэнэй зохисуулал · Шэнэ хэлээр Википеэди эхилүүлхэ