Максим Кац

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
Максим Кац
Флаг "Илья Варламов ба Максим Кацын" хото хүгжэлгэдэ туһалха фондын дарга[1] Флаг
 2012 оной 6 һарын 4-һээ
Флаг Оросой Оппозицын Хинаха Зүблэлэй гэшүүн Флаг
2012 оной 12 һарын 22 — 2013 оной 5 һарын 27
Флаг Москва хотын Щукино дүүрэгэй хотын хуралай депутат Флаг
2012 оной 3 һарын 4 — 2016 оной 9 һарын 18

Түрэлгэ

1984 12 һарын 23(1984-12-23) (38 наһатай)
Москва, ЗХУ

Эхэнэр

Екатерина Патюлина[2]

Хүүгэд

Валерия

Нам

«Яблоко» (2016-2020)

Болбосорол

Глазгогой Ехэ Һургуули

Эрдэмэй зэргэ

магистр

Професси

урбанистика, гүрэнэй ударидалга

Ажал үйлэ

улас түрэшэ, олониитын ажаябуулагша, бизнес эрхилэгшэ, ютубер

Шагналууд

Оросой Спорт Покерой Абарга (2007)[3][4][5][6]
Чивнинг стипенди (2016)
Серебряная кнопка YouTube, которой награждают за достижения каналом отметки в 100 000 (сто тысяч) подписчиков или более (2020)
Золотая кнопка YouTube, которой награждают за достижения каналом отметки в 1 000 000 (один миллион) подписчиков или более (2022)

Вебсайт

maxkatz.ru

Ажалай газар

Хотын түсэлнүүд (2012 онһоо)
Щукино дүүрэгэй III таталгын депутатуудай зүблэл (2012—2016)

 Викимедиа дахи Медиафайл
(аудио)
(аудио)
М. Е. Кацын хоолойн бэшэлгэ
noicon
«Москвагай Эхо»-гой интервьюһээ
2014 оной 4 һарын 14
Туһа

Макси́м Евге́ньевич Кац (1984 оной 12 һарын 23-да түрэһэн) — оросой улас түрэ ба олониитын ажаябуулагша, «Хотын түсэлнүүд» фондын дарга, YouTube дээрхи адли нэрэтэй каналай автор, Оросой Спорт Покерой нэгэдүгээр абарга, Москва хотын Щукино дүүргын хотын хуралай (III таталга 2012—2016 он) депутат.

Намтар[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Максим Кац 1984 оной 12 һарын 23-да Москвада түрэһэн. Түүнэй эсэгэ 2021 ондо 56, эхэ нь 58 наһатай юм.[7] Түүные 8 наһатай байхада гэр бүлэнь Израилиин Гиватаим хото руу нүүһэн.[8] Максим Израильда тэрэ Давид Бен-Гурионой нэрэмжэтэ һургуулида һуража байһан гэжэ мэдээсэһэн.[9] Тэрээр 17 наһатайдаа Орос руу бусажа ерэһэн. Интервьюдэ Кац сэрэгэй алба хаажа байһан дүршэл дадабаригүй гэжэ мэдэгдэһэн.[10] 2012 ондо "Комсомольская правда" радиодо үгэһэн интервьюдэ Оросой гурбан ехэ һургуулида һураша байһан болобошье болбосоролой шанарта сэдьхэл дундуур байһан тула дүүргээгүй хаяжа байһан гэжэ хэлэһэн. Дараань Кац өөрын мүнгөөр Дани руу хубиин хэшээл, консультаци абахаар хотын элин ниидэлгын специалист руу ошожо байһан.[11][12]

2014 ондо Максим Кац Израилиин гражданствотой байһан нь түүные ОХУ-да болохо һунгуулида оролсохо боломжогүй гээшэ мэдээсэжэ байһаншье түүнэй түлөөлэгшэ эные буруушааһан юм.[13] Дараань "Нэгэдэһэн Орос" партиин орлогшо Евгений Фёдоров энэ шалтагаар ОХУ-ай Мүрдэлгын комитетдэ уголовно хэрэг эхилхые нэхэһэн болобошье хэрэг эхилээгүй юм.[14]

Өөрын YouTube суваг дээрхи "Максим Кац гэжэ хэн бэ. Минии намтар" видео дээр Кац Ородто бусажа ерэһэнэйхээ дараа бизнес эрхилжэ байһан гэжэ хэлэһэн. Янза бүриин ажал ябуулга туршажа үзэжэ байһан: Москвагай можоһоо Москва хүрэтэр экскурсиин аян, видеогые тоон формат руу оруулга г. м. Худалдаанай автомат табилгын зүбшэлгэ абадаг предприяти дээр зогсоһон.[12]

Хожомынь Максим Москвагай казинодо покер тогложо, No-Limit Hold’em түхэлдэ WSOP-ой илагша болоһон.[10][15] 2007 ондо спорт покерой тэмсээндэ Оросой абарга болоһон.[3][4][5][6] 2010 ондо тэрээр Оросой анханай бэкингын фондые байгуулһан ба хамагай томо Sports.ru сайтһаа оной хамагай томо покерой арбан событиин нэгээр нэрлэгдэһэн.[16]

2008 оной 7 һарада Кац адли нэрэтэй YouTube һубагые регистрировалһан.[17]

2014 оной 3 ба 4 һарада Кац журналист Александр Белановскын хамта «Эхо Москвы» радиогоор «Хотын проспектууд» дамжуулгые хүтэлһэн.[18]

2016 ондо Ехэ Британиин засагай газарай Чивнинг стипенди абаһан арбан гурбан ородуудай дунда байба. Энэ стипендинь янза бүриин һалбарида түрүүлэн ябаха шадабаритай хуби хүнүүдтэ Ехэ Британиин ехэ һургуулида магистрын зэргэ хамгаалха боломжые олгодог. Кациинь Глазгогой Ехэ Һургуулида олониитэ, улас түрын эрдэм ухаанай факультетдэ "Хотын эрхилэлгэ ба олониитын улас түрэ" мэргэжэл магистратурада ороһон.[19] Кацай хэлэһэнээр тэрээр ород, англи, иврит хэлээр сүлөөтэй яридаг.[10]

2020 оной 5 һарын 6-да Екатерина Патюлинатай гэрлэһэн.[2] Екатеринань Илья Варламовой хамта ООО «Авторские Медиа» хампааниие байгуулһан ба юрэнхы директор,[20] «Варламов.ру» блогой коммерческэ директор болоһон ба «Яблоко» намай гэшүүн юм.[21]

2022 ондо тэрээр Ородһоо Израиль руу түр зуура ябаһан.[22] 2022 оной 5 һарын 3-да Максим ба Екатерина Лера гээшэ нэрлэһэн хүүгэдтэй болоһон.[23]

Олониитэ-хотын хүгжэлтэ үзүүлһэн нүлөө[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Щукиногой һайжаруулга[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

2012 ондо Илья Варламовой хамта хото хүгжүүлхын тула "Хотын Түсэлнүүд" фондые байгуулһан[24] ба тэндэ Кац директороор ажалладаг.[1] Москвагай Щукино дүүргын муниципальна депутат[25] байхадаа асуудалтай газаруудта шэнжэлэл хиижэ, ажаһуугшадай дэмжэлгэтэйгээр, тодорхойлбол һандали ба хүүгэдэй тоглооной талмай һуурилуулха ажалые хииһэн.[26] Щукинодахи ниитын транспортын остановкуудые халаагшаар тоноглохо тухай Кацай ондоо үүсхэлые Мосгортранс дэмжээгүйшье, "Хотын Түсэлнүүд" өөрөө багажа зэбсэгые худалдажа абахада бэлэн байгаагаа зарлаһан.[27][28][29]

Максим Кац Щукинодо болоһон Муниципальна Хуралай үеэр, 2012 он

Тверская дахи зогсоол[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

2011 онһоо Москвада тротуар дээр зогсоолой тэмдэглэгээ бии боложо эхилһэн[30][31] ба энэнэй дараа 2012 ондо Максим Кац, Илья Варламовой хамта Тверскаягай гудамжада шэнжэлэлгэ хиижэ[32] Тверскаяда зогсожо байһан 340 автомашина хэрхэн үдэртөө 100,000 хүнэй гаралгада һаад хэжэ байгаа гү, али газарай ашаглагшадай 99% тротуарай гурбанай нэгые ашаглажа байгаа талаар буклет гаргаһан. Шэнжэлэлые мэрияда дамжуулан үгэһэнэй дараа зогсоолые хоримжолһон юм.[33][34][35] 2012 онһоо хойшо Москвагай правительство хото даяар тротуар дээр зогсоол хиихые хоригложо эхилһэн.[36][37][38]

Турникедууд[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

2012 ондо Кац ба Варламов нар турникетэй ниитын тээбэридэ үзүүлхэ нүлөөлэлгын талаар шэнжэлэлгэ ябуулһан[39] ба үрэ дүниинь Москвагай олониитын тээбэри турникедтэй холбоотойгоор 15%-иар удаан ябадаг ба үргэнөөр хүгжэһэн оронуудта торгуули үлүү үрэ дүнтэй ажалладагые харюулһан юм.[40] Максим Кацай дурадхалые транспортын департаментда эльгээһэн.[40] 2018 ондо Москвада газар дээрэхи транспортдо турникедууд болюулһан.[41]

Метрогой схемэ[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

2012 ондо "Хотын Түсэлнүүд" ба Максим Кац томилолгые туйлажа, Москвагай метрогой шугамай хамагай һайн схемын шэнэ нээлтэтэй конкурсай эмхидхэлгэдэ оролсоһон юм. 35 оролсогшодой дунда "Артемий Лебедевэй студи" илагша болоһон юм.[42]

Москвадахи замай проектуудай эсэргүү Гадаадын экспертүүд[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

2013 ондо Максим Кацай урилгаар АНУ, Норвеги, Франциин транспортна экспертүүд, Вукан Вучикые оруулалсаад Москвада ерэһэн. Экспертүүд Москвагай эрхэ баригшадта замай хоёр томо проектуудые (Ленинэй проспектын шэнэдхэн байгуулга и Баруун-Хойто хордын барилга) шүүмжэлжэ, шэнээр хаража үзэхые һанал болгобо, энэнь тэдэнэй бодолоор замай байдалые улам муудхаана гэжэ үзэһэн юм.[43][44] Ленинэй проспектын Проектые хойшолуулһан.[45]

Максим Кац ба Вукан Вучик Москвагай транспортна бодолгын талаар элидхэлэй танилсуулга дээр

Триумфальна талмай[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

2013 ондо Максим Кац Илья Варламовой хамта Триумфальна талмайда митинг хэжэ, талмайгые шэнэдхэн байгуулгын тендерэй дүные хүсэгүй болгожо, архитектурын нээлтэтэй конкурс дүүргэхые нэхэһэн. Тендерые сусалжа, нээлтэтэй конкурс соносхоһон.[46][47]

Санкт-Петербургдахи Ябуулга[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Максим Кац ба Илья Варламов Санкт-Петербург дахи Хотын түсэлнүүдэй отделени нээхэ ёһолол дээри

2014 ондо Кац Санкт-Петербург хотодо «Хотын түсэлнүүд»-эй филиалаа нээһэн.[48] Санкт-Петербургдахи проектууд:

«Хотын түсэлнүүд» һүниин автобусай хүдэлөөнэй шэнэ схемэ,[54] олониитын транспортын тарифай шэнэ гуримые һанал болгожо,[55] трамвайн хүдэлөөные Литейный проспект руу бусаахые һанал болгобо.[56]

2019 ондо Кац, Варламов нара Петербургые хубилгаха онлайн-штабые ябуулһан,[57][50] ба хотын гудамжа, сквер ба талмайгые хубилгаха арбан найман проектуудые һанал болгобо.[58] Эдэгээр проектуудые бэелүүлхын тулада Петербургшуудые хотын һунгуулида оролсохые уриба. Максим Санкт-Петербург хотын «Хотын түсэлүүд» ба «Яблоко» партиин һунгуулиин штабта томилогдоһон.[59][60]

Газар дээрэхи ба дорохи гарсын хоро[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Кац 2014 ондо газар дээрэхи ба дорохи гарсануудай хорые харуулһан проектые эхилүүлһэн.[61] Проектдо иимэ гарсануудые аюулгүй байдалые статистикын хубида баталаагүй домог гэжэ үзэдэг ба хүн зоной 30 %-иие эзэлдэг, хизаарлагдамал хүдэлөөнтэй хүнүүд гарса ашаглахадаа онсогой бэрхэшээлтэй ушардаг ба энэнь тэдэные замаар гаталхада хүргэдэг ба энэнь хотын таарамжагүй оршоной байдалые бүтээдэг юм.[62]

Троллейбусай хамгаалга[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

2016 ондо Кац москвагай троллейбусые хамгаалха мэдээсэлгын кампаниие эхилүүлһэн. Хэдэн һарын дотор москвагай оршон һуугшад 17 мянган оршон бэшэһэн тэмдэг энэ түхэлэй сахилгаан тээбэриин талые дэмжэжэ суглуулжээ.[63][64] Гэбэшье мэрия троллейбусай шугамые бууруулхагүй гэжэ амалжа байһаншье, олон маршрутые бага багаар усадхажа, тэндэ дизелиэр ябадаг автобуснуудые ябуулһан.[65][66][67]

2020 оной 8 һарын 25-ай үдэр троллейбусай хүдэлөөные бүрин зогсожо, троллейбусай маршрутда автобус, электробусые ябуулһан.[68]

Электробусай шүүмжэлэл[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Кац троллейбусые орложо буй электробусые нэбтэрүүлхэ шүүмжэлэлдэ оруулһан, удаахи шалтагаануудые тэмдэглэбэ:

 • маршрут дээр электробусиинь 50%-һаа дээшэ хугасаагаар хии һааталгада байха ёһотой (зарядилга ба техническэ хангалга), троллейбусда хии һааталга хэрэггүй; тиимэһээ адли хэмжээнэй пассажирда хангахын тулада хэрэгтэй электробусай тоонь хэрэгтэй троллейбусһаа шэнээнэй хоёр дахин ехэ байна;
 • электробусиинь зарядилгын тулада замай эсэсэй станци дээр маша ехэ зай шангалдаг ба энэнь хотын түб хэсэгтэ байрлаха замай эсэсэй станциудта илангаяа шухала юм;
 • дизель түлилгын системэтэй — тиихэдээ түлишэ шатаадаг ба электросетьһээ бүрин тэжээгдэдэг троллейбус шэнги байгаали оршондо ээлтэй бэшэ юм;
 • электробус худалдажа абаха, заряд хэхэ станци худалдан абаха, хагсаралха ниитэ үнэнь троллейбус, контактын шугамай үнэһээ дабаһан; мүн контактын шугам али хэды бии болоһон ба шэнэдхэн һайжаруулгань эхинһээнь барихаһаа хамаагүй хямда юм.
 • бодото хэрэг дээр москвагай электробусууд ойро ойро эбдэрдэг ба эные конструкци ба үйлэдбэрилгын һайжаруулгаар һайжаржа магадгүй юм.

Хуули засагай мэдүүлгэһээ илгаатайнь троллейбус электробусһаа хямда байдаг гэдэгые харуулһан шэнжэлэлгэ хииһэн.[69] Максим электробусые мэрия троллейбусай тооные бууруулхада ашагладаг "PR оборонын шугам" гэжэ нэрлэжээ.[64][70][71][72] Алдартай урбанист Вукан Вучик энэ һаналтай һанал нэгэ байба.[73]

« Троллейбусые электробусаар һолихонь Москвада дахин зүбхэн дизель хүдэлгүүрүүд ябахада хүргэжэ, бидэ тэдэнэй утаанаар амисхалха болоно.
Максим Кац
»

Харга дээрхи ноль гарзалалга[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

2017 ондо Кац Швециин Vision Zero программын туршалгаһаа зоригжожо Ородой зам дээрхи наһа баралгые бууруулха зорилгоор "Ноль Үхэл" кампаниие ябуулжа эхилһэн.[74] 2019 ондо шэнжэлэлгэ хииһэнэй дараа жолоошо нарай хурдые ямаршье аргаар бууруулха гуримаар авариие бууруулха арга хэмжээнэй талаар доклад гаргажа, мэрия, замай сагдаа, мэргэжэлэй байгуулга, региональна ба холбооной парламентын депутатуудта тарааһан.[75][76] 2020 оной 2 һарада Москвагай ЦОДД-ын ударидагшын орлогшо Артур Шахбазян "нолелой гарзалалга" концепци, Максим Кацай командын урагшань ябуулһан арга хэмжээ, түүнэй дотор хурда үлүүлһэн тохёолдолдо торгуулиин хэмжээные дээшэлэлгэ[75] планые дуугардаг болгожо, холбооной түбшэндэ мүн хэлсэгдэжэ байһан.[77]

Олониитын компенсаци[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

2021 оной 2 һарада Кацай командын бүтээһэн проект юм. Энэ түсэлые Алексей Навальные дэмжэхэ эсэргүүсэлэй жагсаал дээрхи барилгатай холбогдуулан байгуулһан юм. Түсэлиинь эсэргүүсэлэй жагсаалда һаатуулагдаһан хүнүүдтэ туһалдаг юм. Кацай хүнүүд ба захигшада шууд һаатуулагшад руу торгуулиин мүнгө эльгэхэ ба Кац торгуулиин 150%-иин хэмжээндэ түлэхые һанал болгожо байба.

Мүн, Каца хэлэһэнээр решёткын саана үнгэргэһэн (арестда) үдэр бүриин хубида тэрээр һаатуулагша бүридэ 4000 рубль түлэхөө мэдэгдэһэн.

« «Энэнь һаатуулагдаһан хүнүүдые һаатуулдаг отделдэхи сагдаагай абадаг салинһаа 3 дахин ехэ юм. Энэ бол маша томо компенсаци»
Максим Кац
»

2021 оной 3 һарын 14-дэ 1027 хүндэ туһаламжын зорилгоор 26.79 сая рубль суглуулһанай дараа Кац түсэлые хаажа байгаагаа мэдэгдэбэ.[78][79]

Улас түрын ябуулга[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Максим Кац 2013 оной 11 һарын 28-да Хотын түсэлнүүдһээ эмхидхэһэн Триумфальна талмайгые бодолгүй шэнэдхэн байгуулгые эсэргүүсэһэн митингын тогтоолые уншаба

Максим дэлхэйн янза бүриин хотонуудаар аялха үеэрээ урбанистика, хотын түлэлблэлгын асуудалые һонирхожо, 2011 оной 11 һарада Ян Гейлэй хотын дизайн эрхилдэг фирмэдэ һургалгада үнгэрһэн.[80] Кацай хэлэһэнээр тэрээр покерэй бизнесһээ эдэбхигүй олзотой, мүнгэнэй һанал һонирходоггүй тула һайн дуранай үндэһэн дээри улас түрэ, ниитын ажал ябуулга эрхилдэг.[81]

Хотын хүгжэлгын талаар бодолоо бэелүүлхые хүсэһэн Максим улас түрын ажал ябуулга эрхилхээр шиидэжэ, улас түрын карьерынхаа эхилэлгэ болгон «Яблоко» намһаа Щукиногой хотын суглаанай депутатуудые һунгаха һунгуулида оролсобо. Кацай һунгуулиин кампанида хэблэл мэдээсэлэй хэрэгсэлдэ ехээр анхарал татажа стандартна бэшэ агитациин хуудаһан нь олониитын сетьдэ ехэхэн ажиотаж тариһан.[82] 2012 оной 3 һарын 4-дэ болоһон һунгуулиин үеэр Кац дүрбэдүгээр байра эзэлһэн нь[83] түүные хотын суглаанай депутатай тушаалаар хангаба.[84][85][86][87]

Максим Кац һунгуулиин хуурмаг болголгые эсэргүүсэһэн жагсаалда оролсожо, 2012 оной 3 һарын 10-да болоһон жагсаалда үгэ хэлэһэнэй нэгэ байба.[88][89][90][91] Олониитые барилгын дараа тэрээр бусад политикэй хамта «Баригдаһан хүнүүдтэ туһалха Штаб» (хожом «Росузник» гэжэ нэрлэгдэһэн) нээһэн ба энэнь хүнэй эрхые хамгаалха проект ба зорилгонь жагсаалай дараа сагдаагай хэлтэс, тусхай приёмникда байгаа хүнүүдтэ, гол образаар адвокат хүлһэлхэ, туһалха зорилгоор хүрэнгэ хуряалга байба.[92]

2012 оной 12 һарада Оросой Оппозицын Хинаха Зүблэлэй гэшүүнээр һунгагдаһан.[93] 2013 оной 5 һарын 27-до Хинаха зүблэлһээ гарахаа зарлаба.[94]

2013 оной 10 һарада тэрээр 2014 ондо Москвагай хотын Думын депутатда баллотировалагдахада бэлэн байгаагаа зарлаба.[95] Гурбан долоон хоногой дараа 5850 гар табилга суглуулһанай эсэсдэ 5-р һунгуулиин округта (Щукино, Хорошёво-Мнёвники, Филёвский парк дүүргэнүүд) кандидатаар регистрировалһэн. Кампани нь хүсэд хуби хүнүүдэй үргэлээр финансировалжа, 300 агитаторнууд хабаадалгаар ябуулагдажа байһан.[96] Гэбэшье 2014 оной 9 һарын 14-дэ болоһон һунгуулида илалта байгуулжа бүтээгүй.[97] Түүнэй баллотировалагдаһан 5-р округта Кац гурбадугаар байрада (һаналай 22,99 %) ороһон, харин Нэгэдэһэн Орос партиһаа баллотировалагдаһан Олег Сорока 32,55 % һанал абажа илалта байгуулһан.[98] Илагдаха болоһон шалтагаанаар Кац бага ерэлгэ ба «Яблоко» намһаа дэмжэлгэ абагүйтай холбоотой гэжэ нэрлэһэн.

2014 ондо Украинада болоһон событиин үеэр тэрээр «Антипропаганда — мэдээнэй анализ» проектые эхилүүлһэн ба үүнэй рамкада Оросой телевидениин мэдээнэй анализые янза бүриин интернет-площадкада байрлуулагдаха байба.[99][100]

Борис Немцовой алалгын хойшо нэгэ һарын дараа, эрхэ баригшада үхэһэн газар дахи мүнхэлэлгын газарые усадхаха шиидхэбэри гаргаһанай дараа тэрээр мүнхэлэлгын газарые һэргээн бодхоолгодо туһалжа, анханһаа усадхалгын дараа шууд нюураараа тэндэ сэсэг тээжэ ерэжэ, дараань, мүнхэлэлгын газарта волонтёр табихын тулада улас ороной хаанаһаашье алалгын газарта сэсэг захиха боломжотой, проект байгуулба.[101][102][103]

2021 оной 2 һарын 3-да Кац, тэрэ болон түүнэй командынхан, сүүдэй шиидхэбэрээр ОХУ-ай КоАП тухай хуулиин 20.2-то зааһанай дагуу хуули буса хохидогшо болоһон хүнүүдтэ олониитын компенсаци олгохо хүнэй эрхые хамгаалха проектые нээхээр шиидэһэнээ зарлаба: арестын тохёолдолдо — үдэртэ 4000 рубль, торгуулиар ялалһан тохёолдолдо — торгуулиин дүнгын 150 % хэмжээндэ. Компенсациие Кац ба бусад ютуберуудэй ябуулһан стримүүдэй дараа һаатуулагдаһан хүнүүдтэ шууд шэлжүүлдэг.[104]

YouTube-һубагдахи ажал ябуулга[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

2020 оной 3 һарын 2-һоо 2021 оной 3 һарын 1-эй хоорондо һубаг 13,800-һаа 741,000 захигшатай болоһон.[105]

2020 оной 8 һарын 10-да Беларусиин һунгуулиин дараа болоһон эсэргүүсэлэй жагсаалай талаар видео хиижэ эхилһэн. Максим «The Village» журналай Беларусь дахи филиалда үгэһэн интервьюдэ туһа бүринь 300,000-1 сая хүн үзэхэ видеогой тухай концепциие өөрөө гаргажа, улас түрын ябасые бусад уласуудтай жэшэхын тулада (Югослави, Армени, Урда Солонгос, Эстони) тэрэ гадаадын экспертуудта хандаһан.

2020 оной 9 һарын 1-6-ай хоорондо Кац өөрынх нь хэлэһэнээр түүнэй YouTube-каналай статистикань Беларусиин харагшад нь 35 % (7 һарада 12 %) байба.[106]

Библиографи[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

 • Варламов И., Кац. М. 100 советов мэру. — Альпина нон-фикшн, 2020. — 464 с. — ISBN 978-5-00139-255-2
 • Кац М. История новой России. — Перо, 2021. — 336 с. — ISBN 978-5-00189-808-5

Зүүлтэ[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

 1. 1,0 1,1 «Самая токсичная структура, в которую я попадал». Максим Кац об исключении из «Яблока», «предательстве» Явлинского и политических амбициях (2020-02-24). 2020-03-02 үдэртэ хандаһан.
 2. 2,0 2,1 BFM.ru. Как проходят свадьбы во время пандемии?. BFM.ru - деловой портал. 2020-05-29 үдэртэ хандаһан.
 3. 3,0 3,1 "Чемпионат России по спортивному покеру". 2017-05-01-нд авсан. 
 4. 4,0 4,1 "Не спешите бросать институты". Коммерсантъ (2012-05-17). 2012-10-26 үдэртэ хандаһан.
 5. 5,0 5,1 Макс Кац: «Надеюсь, профессионально играть больше не придется». sports.ru (2010-12-06). the original on 2012-11-23 үдэрһөө архивлагдаһан. 2012-10-26 үдэртэ хандаһан.
 6. 6,0 6,1 Чемпионат России по спортивному покеру 2007 / ФСПР. www.pokerfederation.ru. the original on 2017-06-13 үдэрһөө архивлагдаһан. 2017-05-01 үдэртэ хандаһан.
 7. Гайд по ковиду. Что делать, если вы заболели / @Максим Кац — YouTube
 8. Твит Максима Каца.
 9.  Как появилось государство Израиль, начиная с Загбар:YouTube/Time converter. Максим Кац (16 октября 2020).
 10. 10,0 10,1 10,2 Максим Кац — Разбор полета — Эхо Москвы // 14.04.2014
 11. Михаил Антонов (2012-07-18). Максим Кац: «Образование в России — это какое-то лицемерие. Одни делают вид, что учат, другие — что учатся...». the original on 2020-06-16 үдэрһөө архивлагдаһан. 2020-11-17 үдэртэ хандаһан.
 12. 12,0 12,1  Кто такой Максим Кац. Моя биография. Максим Кац (4 апреля 2021). Дата обращения: 20 апреля 2021.
 13. Представитель Максима Каца опроверг наличие у него израильского гражданства.
 14. Депутата Максима Каца проверят на наличие двойного гражданства| Новости политики.
 15. MAX KATZ | UNITED STATES | WSOP.com. www.wsop.com. 2020-01-10 үдэртэ хандаһан.
 16. Россия: 10 главных событий года в покере. Sports.ru (2010-12-29).
 17. YouTube-канал "Максим Кац". www.youtube.com. 2020-05-29 үдэртэ хандаһан.
 18. Городские проспекты — Передачи.
 19. "University of Glasgow graduation list", The Scotsman, 2017-11-29 
 20. Андрей Велесюк. «Авторские медиа»: Как Илья Варламов и Екатерина Патюлина продают рекламу в блогах по цене редакционных СМИ (и дороже). 2020-07-06 үдэртэ хандаһан.
 21. Член «Яблока» передала в Генпрокуратуру и СК 14 тыс. обращений в поддержку сестер Хачатурян | Партия ЯБЛОКО
 22. Максим Кац (2022-03-03). https://twitter.com/max_katz/status/1499432861874757632. 2022-03-08 үдэртэ хандаһан.
 23. https://twitter.com/max_katz/status/1521588248920969216.
 24. Алиса По (2012-06-04). Илья Варламов и Максим Кац запускают «Городские проекты». The Village. the original on 2012-11-23 үдэрһөө архивлагдаһан. 2012-10-26 үдэртэ хандаһан.
 25. ФСО, самокат, думский ветеран. Новая газета - Novayagazeta.ru (2014-08-30). 2020-03-02 үдэртэ хандаһан.
 26. Первые шаги в сторону пешехода. Новая газета - Novayagazeta.ru (2012-11-09). 2020-03-02 үдэртэ хандаһан.
 27. Остановкам не дали тепла. Росбалт. 2020-03-02 үдэртэ хандаһан.
 28. Остановки в Щукине оснастят обогревателями. The Village (2012-12-14). 2020-03-02 үдэртэ хандаһан.
 29. Маргарита Верховская (2012-12-13). Столичные остановки хотят оснастить обогревателями. Известия. 2020-03-02 үдэртэ хандаһан.
 30. «Борьбы с автомобилистами мы не ведем». Газета.Ru. 2020-03-02 үдэртэ хандаһан.
 31. На тротуарах Тверской улицы разрешили парковку. The Village (2011-09-08). 2020-03-02 үдэртэ хандаһан.
 32. Отчет по исследованию Тверской. city4people.ru. 2020-03-12 үдэртэ хандаһан.
 33. Пробки достигли потолка. Новая газета - Novayagazeta.ru (2014-08-29). 2020-03-02 үдэртэ хандаһан.
 34. Столичные власти запретили парковку на тротуарах Тверской. Российская газета. 2020-03-02 үдэртэ хандаһан.
 35. Личный опыт: Зачем идти в муниципальный совет. The Village (2012-02-28). 2020-03-02 үдэртэ хандаһан.
 36. Власти запретили стоянку на тротуарах от "Пушкинской" до "Белорусской". m24.ru. 2020-03-02 үдэртэ хандаһан.
 37. В Одинцово ликвидирована стихийная парковка на тротуаре. Одинцово-ИНФО (20191110T102312+00). 2020-03-02 үдэртэ хандаһан.
 38. Peggy Gaugy Operabase WWW Site9972Mike Gibb. Operabase WWW Site. Date of publication:. URL: http://www.operabase.com/ // Electronic Resources Review. — 1999-07. — В. 7. — Т. 3. — С. 78—79. — ISSN Загбар:ISSN search link. — Загбар:DOI
 39. Эксперимент с турникетами. city4people.ru. 2020-03-12 үдэртэ хандаһан.
 40. 40,0 40,1 Мосгортранс: Турникеты обходятся Москве дешевле контролеров. Российская газета. 2020-03-02 үдэртэ хандаһан.
 41. [rg.ru/2018/09/01/reg-cfo/v-nazemnom-transporte-moskvy-otmenili-turnikety.html В наземном транспорте Москвы отменили турникеты]. Российская газета (1 сентября 2018).
 42. Картография для чайников. Lenta.ru. 2020-03-02 үдэртэ хандаһан.
 43. Вукана Вучика пригласят оценить транспортные инициативы мэрии Москвы. The Village (2013-03-14). 2020-03-02 үдэртэ хандаһан.
 44. Ленинскому проспекту реконструкция не поможет. Ведомости. 2020-03-02 үдэртэ хандаһан.
 45. Власти Москвы отменили реконструкцию Ленинского проспекта. Коммерсантъ (2013-07-23). 2020-03-02 үдэртэ хандаһан.
 46. Триумфальную площадь ждет реконструкция. Ведомости. 2020-03-02 үдэртэ хандаһан.
 47. В Москве объявили конкурс на реконструкцию Триумфальной площади. The Village (2014-01-20). 2020-03-02 үдэртэ хандаһан.
 48. Максим Кац: Если коммунист захочет посчитать троллейбусы, то бога ради. Новая Газета. 2020-03-02 үдэртэ хандаһан.
 49. Пешеходная зона на Невском проспекте может появиться уже в августе этого года (фото) |. GAZETA.SPb (2014-07-07). the original on 2020-03-02 үдэрһөө архивлагдаһан. 2020-03-02 үдэртэ хандаһан.
 50. 50,0 50,1 Проект дня. Благоустройство трех петербургских пространств от Варламова и Каца. The Village (2019-02-25). 2020-03-02 үдэртэ хандаһан.
 51. Более 80 % купчинцев высказались против «краба» и «креветки». The Village (2014-12-19). 2020-03-02 үдэртэ хандаһан.
 52. Социолог — о том, как превратить Большую Морскую в Таймс-сквер. The Village (2015-09-22). 2020-03-02 үдэртэ хандаһан.
 53. «Городские проекты» показали, как сделать Шпалерную улицу удобнее для пешеходов и водителей. «Бумага». 2020-03-02 үдэртэ хандаһан.
 54. «Городские проекты» предложили новую схему движения ночных автобусов в Петербурге. The Village (2016-03-28). 2020-03-02 үдэртэ хандаһан.
 55. Предложение дня. Изменить систему тарифов в петербургском общественном транспорте. The Village (2016-11-08). 2020-03-02 үдэртэ хандаһан.
 56. «Городские проекты» предлагают вернуть трамвай на Литейный проспект. www.fontanka.ru (2017-03-29). 2020-03-02 үдэртэ хандаһан.
 57. Варламов и Кац запустили «Штаб преображения Петербурга». Они предлагают остановить «урбанистическое изнасилование» города. Новая газета - Novayagazeta.ru. 2020-03-02 үдэртэ хандаһан.
 58. Штаб преображения Петербурга. spb.city4people.ru. 2020-03-02 үдэртэ хандаһан.
 59. Максима Каца вычеркнут из списков // Коммерсантъ.
 60. Владимир Хейфец (2020-02-11). Плод раздора. the original on 2020-03-18 үдэрһөө архивлагдаһан. 2020-11-17 үдэртэ хандаһан.
 61. Ссылки дня. Генератор ругательств из пьес Шекспира, интервью со Стоей и сайт ненависти к переходам. The Village (2014-04-23). 2020-03-02 үдэртэ хандаһан.
 62. Сайт о вреде подземных переходов. zebra.city4people.ru. 2020-03-02 үдэртэ хандаһан.
 63. Влас Мысько, Анастасия Леонтьева. "«Сегодня у Сергея Собянина день фейлов...»: Максим Кац «наехал» на электробусы КАМАЗа". 2020-03-01-нд авсан. 
 64. 64,0 64,1 Москва напрасно отказывается от троллейбусов. Ведомости. 2020-03-01 үдэртэ хандаһан.
 65. Пишет bzikoleaks2017-10-31 11:50:00 bzikoleaks bzikoleaks 2017-10-31 11:50:00. Ликсутов объявил о закрытии ещё 8 маршрутов троллейбуса. bzikoleaks.livejournal.com. 2020-03-02 үдэртэ хандаһан.
 66. Кто и почему пытается спасти московские троллейбусы?. The Village (2017-01-27). 2020-03-02 үдэртэ хандаһан.
 67. Сергей Мизеркин (2017-09-26). Смерть «рогатым»! Как московские власти избавляются от троллейбусов. the original on 2020-07-23 үдэрһөө архивлагдаһан. 2020-11-17 үдэртэ хандаһан.
 68. Москва спустя 85 лет прекратила троллейбусное движение
 69. Что дешевле — троллейбус или электробус?. city4people.ru. 2020-03-02 үдэртэ хандаһан.
 70. Влас Мысько, Анастасия Леонтьева. «Сегодня у Сергея Собянина день фейлов...»: Максим Кац «наехал» на электробусы КАМАЗа. БИЗНЕС Online. 2020-03-02 үдэртэ хандаһан.
 71. Москва собирается потратить полмиллиарда рублей на экскурсионные автобусы-"ихтиандры", пополнив парк "дорогих игрушек" вслед за электробусами. NEWSru.com (2018-10-16). 2020-03-02 үдэртэ хандаһан.
 72. Электробус запустили в Химках. Чем он лучше московского?. Зеленоград.ру (2018-12-03). 2020-03-02 үдэртэ хандаһан.
 73. Известный урбанист назвал ошибкой решение властей Москвы заменить троллейбусы на электробусы. Общая Газета (2018-10-11). the original on 2020-03-02 үдэрһөө архивлагдаһан. 2020-03-02 үдэртэ хандаһан.
 74. «Городские проекты» запустили кампанию по снижению смертности в ДТП. The Village (2018-01-15). 2020-03-02 үдэртэ хандаһан.
 75. 75,0 75,1 Артем Герасименко (2020-02-19). Равнение на ноль: почему все говорят о важности Vision Zero, но ничего не происходит. the original on 2020-03-06 үдэрһөө архивлагдаһан. 2020-11-17 үдэртэ хандаһан.
 76. Два года кампании «Ноль Смертей». besedina.moscow. 2020-03-02 үдэртэ хандаһан.
 77. В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости. РИА Новости (20200131T0908+0300). 2020-03-02 үдэртэ хандаһан.
 78. Максим Кац собрал более 26 млн рублей для задержанных в ходе митингов в поддержку Алексея Навального во время стрима в YouTube. Российский Репортёр (2021-03-15).
 79. Максим Кац собрал "компенсации" для тысячи задержанных на митингах за Навального. Собеседник.ру (2021-03-15).
 80. «Знаем как!» сделать Москву городом для людей. mn.ru (2012-01-27). the original on 2012-11-23 үдэрһөө архивлагдаһан. 2012-10-26 үдэртэ хандаһан.
 81. maxkatz (2012-02-28). Обо мне. 2020-07-17 үдэртэ хандаһан.
 82. Кандидат в депутаты Максим Кац: «Вся эта история с Facebook и с интервью мне не очень поможет» date=2012-02-16. РБК daily. the original on 2012-02-18 үдэрһөө архивлагдаһан. 2012-10-26 үдэртэ хандаһан.
 83. Официальные результаты выборов на сайте Мосгоризбиркома. the original on 2015-04-02 үдэрһөө архивлагдаһан. 2022-01-22 үдэртэ хандаһан.
 84. Избирательный округ №3. shukino.ru. the original on 2012-11-23 үдэрһөө архивлагдаһан. 2012-10-26 үдэртэ хандаһан.
 85. Moritz Gathmann (2012-04-03). Poker champion Max Katz's win in Russian elections. telegraph.co.uk. the original on 2012-11-23 үдэрһөө архивлагдаһан. 2012-10-26 үдэртэ хандаһан.
 86. Максим Кац стал депутатом. championat.com (2012-03-08). the original on 2012-11-23 үдэрһөө архивлагдаһан. 2012-10-26 үдэртэ хандаһан.
 87. "Новую главу российской политики будут писать многие". Коммерсантъ (2012-03-13). 2012-10-26 үдэртэ хандаһан.
 88. Люсьен Ким (2012-03-12). Начало конца. ИноСМИ.ru. the original on 2012-11-23 үдэрһөө архивлагдаһан. 2012-10-26 үдэртэ хандаһан.
 89. Революция детей. Росбалт.RU (2012-03-12). the original on 2012-11-23 үдэрһөө архивлагдаһан. 2012-10-26 үдэртэ хандаһан.
 90. Речь Максима Каца на Новом Арбате. F5.RU (2012-03-12). the original on 2012-11-23 үдэрһөө архивлагдаһан. 2012-10-26 үдэртэ хандаһан.
 91. Михаил Левин (2012-03-10). Последний митинг. Репортаж и фото с Нового Арбата. www.forbes.ru. the original on 2012-11-23 үдэрһөө архивлагдаһан. 2012-10-26 үдэртэ хандаһан.
 92. Гражданская гвардия:"Лента.ру" изучила тех, кто защищает арестованных по "Болотному делу". Лента.ру (2012-07-23). the original on 2012-07-25 үдэрһөө архивлагдаһан.
 93. Итоги голосования в Координационный совет оппозиции. Коммерсантъ (2012-10-22). 2012-10-26 үдэртэ хандаһан.
 94. Депутат Максим Кац вышел из Координационного совета оппозиции. Российская газета (2013-05-27).
 95. Долгосрочный план взятия Москвы
 96. Фильм про выборы. Кац предлагает победить (2014-10-30). 2015-10-19 үдэртэ хандаһан.
 97. "Максим Кац признал поражение на выборах в Мосгордуму", РБК, 2014-09-15. 2014-09-17-нд авсан. 
 98. Результаты выборов по одномандатному (многомандатному) округу №5. Выборы депутатов Московской городской Думы шестого созыва. ЦИК РФ. the original on 2017-12-23 үдэрһөө архивлагдаһан. 2014-09-17 үдэртэ хандаһан.
 99. Анна Волкова (2014-03-17). Максим Кац запустил проект «Антипропаганда». The Village.
 100. Софья Сидорова (2014-05-16). Максим Кац: «Антипропаганда» стала слишком рутинной. Лениздат.ру. the original on 2014-05-20 үдэрһөө архивлагдаһан.
 101. Алексей Полихович (2019-02-23). История «Немцова моста»: цветы, нападения, задержания и мороз. ОВД-инфо. the original on 2019-06-15 үдэрһөө архивлагдаһан.
 102. Юрий Богданов (2015-04-02). Оппозиция хочет монетизировать Немцова. «Взгляд». the original on 2015-04-05 үдэрһөө архивлагдаһан.
 103. Александр Бойко (2016-08-24). Цветы к месту убийства Немцова везут под отчет и по расписанию. «Комсомольская правда». the original on 2017-03-01 үдэрһөө архивлагдаһан.
 104.  Помощь задержанным и оштрафованным — общественные компенсации. Максим Кац (03 февраля 2021).
 105. Максим Кац's YouTube Stats (Summary Profile) - Social Blade Stats. 2020-10-19 үдэртэ хандаһан.
 106. «Выходки Лукашенко нервируют его окружение»: Интервью с Максом Кацем, которого обожают все беларусы (2020-09-08). 2020-09-20 үдэртэ хандаһан.