Тэнгэри

Wikipedia сайтһаа мэдээлэл
Шууд ошохо: тамаралга, хайха

Тэнгэри — хойто зүгые сахин хамгаалдаг эд зөөриин һахюуһан тэнгэри, баян зөөриие сахигша бурхан; эрын нэрэ.

«

Тэнгэридэ мүргэ,
Тэгшэ жарга,
Газарта мүргэ,
Габшагай жарга.

»