Перейти к содержанию

Тоо бүридхэл

Хуудаһануудай талаар статистика
Статьянуудай2786
Хуудаһануудай
(Бусад болон шэлжэн эльгээлгэнүүд, хэлсэлгын хуудаһануудые оруулан викиин бүхы хуудаһанууд.)
11 110
Ашагдаһан файлнууд9
Заһабаринуудай статистика
WikipediaТодхолгын агшан зуурын заһабаринуудай тоо72 010
Хуудаһануудай заһабаринуудай дунда зэргын тоо6,48
Хабаадагшадай талаар статистика
Бүридхэлдэ ороһон хабаадагшад (хабаадагшадай список)15 798
Эдэбхитэй хабаадагшад (хабаадагшадай список)
(һүүлшын 30 үдэрэй туршада ямар нэгэн үйлэ хэһэн хабаадагшад)
13
Ботнууд (хабаадагшадай список)13
Захиран эмхидхэгшэд (хабаадагшадай список)1
Интерфейсын захирагшад (хабаадагшадай список)0
Бюрокрадууд (хабаадагшадай список)0
Нюудаг (хабаадагшадай список)0
Стюарды (хабаадагшадай список)0
Создатели учётных записей (хабаадагшадай список)0
Импортирующие (хабаадагшадай список)0
Межвики-импортирующие (хабаадагшадай список)0
Исключения из IP-блокировок (хабаадагшадай список)0
Проверяющие участников (хабаадагшадай список)0
Участники, для которых заблокирован инструмент Информация об IP (хабаадагшадай список)0
Подтверждённые участники (хабаадагшадай список)0
Ондоо статистика
Слов во всех статьях681 050