Нюур хуудаһан

Сүлөөтэ Нэбтэрхэй Толи — Википеэдиһээ
Шууд ошохо: тамаралга, хайха
Flag of Buryatia.svg
Википеэдидэ таатай морилогты!
Сүлөөтэ Нэбтэрхэй Толи
2017 оной 03 һарын 23 үдэртэ Буряад хэлэнэй
Википеэдиин хубилбарида 1875 үгүүлэл байна.
Гар утаһанай хубилбари

HSUtvald.svg Шэлэгдэмэл үгүүлэл

Heartfailure ru.jpg

Зүрхэнэй дутагдал, заримдаа шуһаар дүүргэн зүрхэнэй дутагдал, зүрхэн бэе махабадай хэрэгсээ түлөөхи хангалтатай хэмжээнэй шуһанай урасхалые дэмжэхын тула хөөжэ шадахагүй байхада болоно. Гол түлэб амисхал тээрэхэ, ядарха эсэхэ ба хүл хабдаха шэнжэ тэмдэгүүд ба симптомууд элирнэ. Бэеын дадхаалгые хэхэдэ, хэбтэхэдэ амисхалай тээрэлгэ муудаад, һүнидэ нойрһоо һэреэжэ болоно. Зүрхэнэй дутагдалай шалтагаанаар юрэдөө сээжээр үбдэнэгүй (тэрэшэлэн стенокарди болоногүй). Зүрхэнэй дутагдалай юрэдын ушар шалтагаан дунда титим һудаһанай үбшэн (коронарна дутагдал) болон урдахи миокардын инфаркт, үндэр шуһанай даралта, тосхуурай фибрилляци, зүрхэнэй хабхалгын үбшэн, архиие хэтэргэхэ, халдабари болон үлэ мэдэгдэхэ ушар шалтагаанай кардиомиопати байна. Эдэнь зүрхэнэй үйлэ бүтэсые гү, али ажаллалгые хубилгаха дээрэһээ зүрхэнэй дутагдал ушаруулна. Зүүн хобдол агшаха гү, али зүрхэн буураха шадабари гэмтэһэниие хамаарбал, зүрхэнэй дутагдалай хоёр үндэһэн түрэлнүүдые илгана: зүүн хобдолой дисфункци ушарһан зүрхэнэй дутагдал болон хэбэй шахалтын фракцитай зүрхэнэй дутагдал. (бүрин эхээр уншаха)

Wikipedia-logo-v2.svg Википеэди амар мэндэ!

10 sharing book cover background.jpg

Буряад Википеэдидэ таатай морилогты! Хэншье оролсожо баяжуулжа болохо, хамагай баялиг, олон хэлэн дээрэхи нэбтэрхэй толиин түһэл, нэбтэрхэй толи. Тухайн мэдээлэлые өөршэлхэ, баяжуулха боломжо хүн бүридэ нээлтэтэй байдаг. Энэнь өөрын мэдэлгэ бусадтай хубаалсаха үргэн боломжые хүн бүридэ олгожо байна ха юм. Википеэди нэбтэрхэй толи бэшэгынь GNU cүлөөтэ баримта бэшэгэй лицеэнзитэй, энэнь сүлөөтэ агуулгатай бидэнэй һайн дурын оролсоотойгоор баяжаха нэбтэрхэй толи юм. Хэрхэн хуудаһа заһабарилха бэ? Тогтомол табигдадаг асуулта зэргые уншажа гү, али Элһэтэй хайрсаг хэһэгтэ заһабари хэжэ оролсожо үзэгты! Энэ түһэл анха ингли хэлээр 2001 оной 1 һараһаа эхилһэн болоод одоо 1.5 сая шахуу үгэ хэлэлгын тайлбарие агуулжа байна. Халха-Монгол хэлэн дээрэхи хубилбари 2004 оной 2 һарада эхилһэн. Буряад хэлэн дээрэхи хубилбари 2006 оной 2 һарада эхилһэн. Мүнөөнэй байдалаар хамагай түрүүндэ хэрэгтэй байгаа зүйлнүүд. Нюур хуудаһан болон системын хэлэлгэнүүдые Буряад хэлэн уруу оршуулха үйлэ ябасада хуби нэмэрээ оруулаарайгты. Энэ хэрэгэй тулада доорохи холбооһонууд дээрэ даража ороод, заһабарилха гэһэн хэһэг дээрэ дарагты! Энэ хадаа буряад Википеэди. Буряадаар бэшэжэ шадаха хүн бүхэн тус нэбтэрхэй толиие зохёолсохо аргатай!

This is a Wikipedia in the Buryat language. If you can write in this language and want to collaborate in the creation of this encyclopedia, let’s do it!

PL Wiki CzyWiesz ikona.svg Та мэдэхэ гүт?

Уржин Гармаев.jpg
  • Энэ багша (зурагта) Японой жанжан болоһон.
  • 11-дугаар Баншан Богдо ушар бүтүүлигээр алга болоо.
  • Deus vult! «бурхан хүсэдэг» гэһэн удхатай Загалмайтанууд байлдаанай урагшаа дуу байһан юм. Энэнь анханай загалмайтанай аян дайнда мордохые дэмжэлгэ суглуулхадаа Римэй Папа үгэһэн үгэһөө гараһан юм.
  • Зарим түрэлэй шиигэй улаан хорхой 10 хүрэтэр тооной зүрхэтэй, харин уушхан үгы байна тула шиигтэй арһаараа амисхалдаг байна.
  • Бэе организмын дулаан алдагдалай 40-50% толгой нюсэгэн ябаһанһаа болодог гэнэ. Энэнь эдэбхитэй шуһанай эрьелтэтэй холбоотой ажа.
  • Дэлхэйн хамагай томо сэсэг бол раффлези Rafflesia arnoldii (зурагта) болоод 1 метр диаметртай, 11 кг шэгнүүртэй юм байна. Гэхыдээ набшаһан, эшэ, үндэһэн үгы. Ойе ехэ хэмжээгээр һүйдхэһэнһөө болоод энэ сэсэг усадхагдажа үгы болодгын дабаан дээрэ ерээд байгаа гэнэ.

PL Wiki InM ikona.svg Шэлэгдэмэл зураг

Angla tuulikud Saaremaal.jpg
Эстонидэхи һалхин тээрмэнүүд

Викимедиин түһэлнүүд

nowiki></nowiki> Мета Вики
Викимедиа түһэлнүүд
Вики толи
Толи, тайлбари бэшэг
Wikispecies

Википеэдидэ шэнэ хубилалга

Википеэдидэ шэнэ хубилалга

22 гурба һара 2017

21 гурба һара 2017

20 гурба һара 2017

18 гурба һара 2017

Шэнэ заһалга
  Шэнэ үгүүлэлнүүд
Шэнэ зурагууд

Википеэди бусад хэлээр

Бүхы хэлэн · Олон хэлтэй ажиллах · Шэнэ хэлэн дээрэ Википеэди эхлүүлхэ
For non-Buryat speakers, please proceed to our Helpdesk page for general enquiries.