Атом

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
Борой загбарай дахуу гелиин атомын бүтэсэ.

Атом (< Грек: ἄτομος — «хубаарилшагүй») гээшэ химиин элементын шанартай бүридүүлэгшэ эгээн бишыхан хэһэг.

Атом сүм (эериг сэнэгтэй протон ба һаармаг сэнэгтэй нейтрон), тэрэниие хүреэлжэ оршохо электрон үүлэнһөө (һөөргэ сэнэгтэй электронһоо тогтодог) тогтоно. Хэрбээ атом электронойнгоо тоотой эжэл тооной протонтой бол сахилгаан сэнэгэй хубида һаармаг (нейтральна) байна. Атомдахи протоной тоон сүмэйхи сахилгаан сэнэгые тодорхойлхо болон нейтроной тоо элементэй изотопые тодорхойлно.