Импульс

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
Импульс

Импульсын хадагалагдаха хуули
Тэмдэг
СИ кг·м/с
Томьёо

Импульс — бэеын хүдэлөөниинь бэеын масса, хурдаһаа хамаарһан хэмжэгдэхүүн байна. Бэе, масса, хурданай хэмжэгдэхүүниие импульс гэнэ. Һунгадаг механикада импульсые хугасаатай харисангыгаар хүсэнһөө абаһан интегралаар тодорхойлдог:

эндэ

I — импульс (заримдаа J-ээр тэмдэглэдэг),
F — хүсэн болоод
dt — хизгааргүй жаахан хугасаанай өөршэлэлтэ болоно.

Ньютоной хоёрдугаар хуулиие ашаглабал:

Уламаар импульсынь бэедэ хүсэн үйлэшэлһэнээр бэеын хүсэнэй моментын өөршэлэлтэгөөр тодорхойлогдожо болохо юм. Мүн үйлэшэлжэ бай хүсэн болон массань тогтомол үедэ импульсые дарааха хилбар хэлбэрээр элирхылжэ болохо юм:

эндэ

Fтогтомол ниитэ хүсэн
— хүсэн үйлэшэлһэн хугасаанай интервал
m — бэетын тогтомол масса
Δv — тухайн хугасаанай туршада хүсэнэй үйлэшэлэлээр бии болоһон хурданай өөршэлэлтэ болоод
v = Δ(mv) — шугаман моментын өөршэлэлтэ болоно.