Перейти к содержанию

Оросой эрхэтэнэй дайн

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ

Большевигууд (улаантан) ба большевигуудта эсэргүүсэһэн сагаантан хоорондо эрхэтэнэй дайн Оросто 1920 хүрэтэр болобо. Сагаантан Эмхидхэхэ хуралай зарим гэшүүдые багтаадаг бүхы янзын антикоммунис этэгээдһээ бүридэбэ. Сагаантанай зарим түрүүлэгшэд сэрэгэй диктатурые үлүүдэ үзэжэ нүгөө царистууд байгаа.

Корниловой (һүүлдэнь Деникинэй) ударидаһан эрхэтэн сэрэгүүд Доной казакуудта хамта ниилэжэ, Зүблэлтэ дэглэмдэ эсэргүүсэл түрүүшынхеэр урда зүгтэ эхилбэ. 1918 оной 11 һарын 11-эй эблэрэлэй һүүлдэ Украина дайнай тайзан боложо большевигуудай (эртын 1919 он), Деникинэй сэрэг (1919 оной 8–12 һара), дахин большевигуудай (1919 оной 12 һара), эсэсэй эсэстэ полягуудай (1920 оной 5 һара) эзэмдэһэн байгаа.