Перейти к содержанию

Социализм

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
Улаан туг хадаа социализмын гол тэмдэг

Социализм (франц. socialisme, лат. socialis — ниигэмэй) гү, али ниигэм журам гээшэ ниигэмэй шударга ёһон, эрхэ сүлөө ба тэгшэ байдалые туйлай зорилгоор гаргадаг үзэл һургаал юм. Мүн эдэ заршамуудые бэелүүлдэг ниигэмэй байгуулгые социализм гэдэг.[1] Ниигэм журам капитализмые унагаагаад, ерээдүйдэ түүхын эсэс болохо түгэс түгэлдэр ниигэмые (коммунизм) байгуулха зорилготойгоор нөөсые хэрэглэдэг дэглэм юм.[2] Социализм хадаа миин гансал ниигэмэй үзэл бэшэː эдэй засагай талаар социализм олониитын үмсые гү, али хубиин үмсэ ба байгаалиин нөөсэ олониитын харьялта доро табихые уряалан номнодог.[3] Үмсын ниигэмшүүлгэ, ниитын болголго социализмын эгээн шухала, «үндэһэн» шэнжэ шанарнуудай нэгэ гэжэ үзэнэ[4].

«Социализм» гэһэн нэрэ томьёо Пьер Леругай «Индивидуализм ба социализм» (1834) бүтээлдэ түрүүшынхиеэ хэрэглэгдэбэ[5][6][7].

В. И. Ленинэй хэлэһэнэй ёһоор, «социализм — болбол бүхы арадай ашагай түлөө эрьюулһэн ушарһаа капиталис монополи бэшэ болоһон гүрэнэй-капиталис монополи юм»<ref>В. И. Ленин. «Грозящая катастрофа и как с ней бо­роться» (1920).

  1. Большой энциклопедический словарь
  2. Философия: Энциклопедический словарь / Под ред. А. А. Ивина. — Москва: Гардарики, 2004. — 1074 с. 
  3. Социализм на сайте Энциклопедии Британника
  4. Э. 
  5. Что такое социализм
  6. СОЛИДАРИЗМ И СОЦИАЛИЗМ
  7. Г.Аккерман. Кто придумал слово «социализм». the original on 2013-10-09 үдэрһөө архивлагдаһан. 2016-10-18 үдэртэ хандаһан.