Франк Швальба-Хот

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
Франк Швальба-Хот
Түрэһэн үдэр:

1952 оной 12 һарын 12(1952-12-12) (70 наһатай)

Түрэһэн газар:

Һамбург, Германи

Эрхэтэнэй харьяалал:

 Германи

Франк Швальба-Хот (Герман: Frank Scһwalba-Hotһ; 1952 оной декабриин 12 түрэһэн, Германиин Һамбург хотодо) гүрэн түрын ябуулагша, «Холбон 90/Ногоонууд» гэһэн эмхиин һуури табигшадай нэгэн. Европын Хуралай гэшүүнээр ажаллаһан. Мүнөө сагта гүрэн түрын бодолгын шэнжэлэгшэ ба стратег мүн. Бельгиин Брюссель хотодо ажаһууна. Тэрээндэ нэгэ басагатай.

Болбосорол[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Отто Һанай нэрэмжэтэ гимнази дүргээ ба Германиин армида бага лейтенантаар сэрэгэй алба хааһан юм. 1974 онһоо 1981 он болотор Филиппын нэрэмжэтэ Маргбургын дээдэ һургуулида хүмүүнлиг эрдэм ухаануудые шудалаа һэн.

Гүрэн түрын ябадал[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Франк хадаа бүри оюутан ябахадаа гүрэн түрын бодолго һонирхожо эхилһэн байна. 1978 ондо оюутан ябахадаа Германиин Дээдэ һургуулиин оюутадай «Ногоон холбоон» үндэһэлүүлһэн байна, гэшүүн байгаа, һүүлээрнь Марбургын Дээдэ һургуулида оюутадай парламентын юрэнхылэгшэнь (президент) болоо (1978—1980). Германиин холбоото уласай хүнэй эрхын байдалай асуудалаар Расселэй 3-дахи уласхоорондын трибуналай үүсхэл дээрэ ажал ябуулһан байна. Тэрэ «Ногоонуудай холбоон/90» гэһэн Германиин намай түрүүшын гэшүүн ба байгуулагша болоһон байна. 1982—1983 онуудта Франк Һессендэ (Майндахи Франкфурт гэһэн хотодо 6 сая ажаһуугшад) ландтагай (можо уласай суглаан) гэшүүн ба эрхэтэн эргэнэй алба хаагшадай парламентын хорооной түрүүлэгшэ байгаа. Тэрэнэй багшанарые бэлэдэхэ талаар хуулин мэдүүлэлгэ Германиин парламентда Ногооной намай эгээн түрүүшын хуули болоо.

Европын Хурал[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Франк 1984 онһоо 1987 он болотор Европын Хуралай түлөөлэгшэ байгаа, мүн баһа элдэб хандалгын талаар хорооной түрүүлэгшын орлогшо байгаа. 1986—1987 онуудта тэрэ Европын Хурал соо гүрэн түрын бодолгын бүлэгэй хоёр түрүүлэгшэдэй нэгэниинь байһан. Тэрэ хамагай түрүүн хүнэй эрхын талын асуудалаар, оршон тойроной, элшэ хүсэнэй ба уласхоорондын асудалнуудаар ажаллаа. Тэрэ алба хаагшадые һэлгэхэ гуримай ёһөөр албанһаа болёо.

Консалтингын ба сүлжээгэй байгуулга[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Франк 1987 ондо Европын Хуралые орхиһоной хойно түрын бодолгын шэнжэлэгшэ ба стратег, зүблэгшэ мүн баһа Брюссельдэ неторкер (сүлжээ болбосорогшо) болоо. Европын Холбоондо тэрэ «Гринпис» офисой захирал байһан. Тэрэ Сильви Меринтэй «Conseillé + Partners» консалтинг компани байгуулаа.

Тэрэ Европын комиссиин (TACIS , СНГ-гэй гүүрэнүүдтэ оньһон түхёоромжөөр туһалха программа) мүн баһа Монгол ба Зүблэлтэ холбоото уласай байһан гүүрэнүүдтэ ажаллаа. (Барандань нэгэ хэды дахин ошоһон).

Энэнь тэрээндэ эндэ дурдагдаһан оронуудай ехиньхэдэнь Орхусой конвенциие баталха хэрэгтэ ехэ үүргэ дүүргээ. 2002 онһоо тэрэ дүүлдыдынги бэшэ гүрэн түрын бодолгын шэнжэлэгшэ, стратег мүн баһа сетевой бүлгэмүүдые байгуулха талаар эксперт юм.

1989 онһоо Франк «Soirée Internationale» гэжэ нэрэтэй элдэб янзын мэргэжэлтэдэй, соелтоной, үндэһэтэнэй ба ниитын 40-һоо 60 он болотор түлөөлэгшэдэй һара бүриин хэмжээ ябуулгануудые эмхидхэнэ.[1]

2006 ондо Якоб Икскюлэй 1980 ондо бии болгоһон жэл бүри үгтэжэ байдаг заримдаа ондоо «Нобелиин шагнал» нэрэтэй «Амидаралай зүб онсо арга» гэһэн шагналай экпертын зүблэлэй гэшүүн болоо.[2]

Мэдээсэл абаха арга хүнгэдхэхын тула тэрэ Европын Холбооной һонирхогшо талануудай каталог 2011 ба 2012 онуудта хэблэн гаргаа.[3]

2013 онһоо тэрэ Европын Холбооной соелой ба олониитын амидаралда улам дэшэлхэ зорилготойгоор «Conseil d’Administration», (EQuAMA) гэһэн байгуулалгын захиралнуудай зүблөөнэй гэшүүн мүн.[4]

2014 онһоо Европын Холбооной зүблэхэ зүблөөнэй гэшүүн.[5]

2015 онһоо Кеттелер, Хейди Хаутала, Витаутас Ландсбергистэй хамта «Förderverein» гэһэн Кавказай танхимай оркестрын ассоциациин нэгэдэлэй гэшүүн.[6]

Холбооһон[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

  1. һttp://vimeo.com/timeforwords/soiree-internationale
  2. һttp://www.rigһtliveliһood.org
  3. һttp://www.lexxion.eu
  4. һttp://www.equama.eu
  5. EurActiv’s «EU Community Advisory Council» һttp://pr.euractiv.com/pr/euractiv-һolds-first-advisory-council-meeting-its-eu-community-initiative-100900
  6. һttp://www.caucasianco.com/12.һtml