Эрдэм

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
Түбэдөөр бэшэһэн ригбэ (эрдэм) үгэ

Эрдэм (ᠡᠷᠳᠡᠮ) — һургууляар һуража болбосорон, дадалга хэшээлээр мэргэжэн һураһан мэдэлгын согсо; мэдэхэ үйлэ ажаллалгын үрэ дүндэ тодорхой мэргэжэлээр һуража болбосорол эзэмшэһэн түбшэн, мэдэсэ юм.

Мэдэлгэ бол болбосорол дадалга туршалгаар ур шадабариин оложо абаха тодорхой мэдээсэлые һайн мэдэжэ байхыг хэлэнэ. Практикада һэдэбэй хубида ойлгомжотой онолтойгоо нягта холбоотой байха ёһотой. Энэнь далда удхаараа практикада мэргэжэлэй ур шадабар албан ёһоной байна. Философнар мэдэлгые эльгээлтэ гэжэ нэрлэхэ ба алдарта философнар Платон мэдэлгые «этигэлтэйгээр зүб бурууе шүүн тунгааха гэһэн тодорхойлһон». Хэды тиимэ болобошье этэ сагта мэдэлгые маша олон онолоор тайлбарилан тодорхойлһон болобош тэрэ гансаар зүбшөөрөөгүй. Мэдэлгые эзэмшэжэ оложо абаха үйлэ ябасые танин мэдэхэ согсолборинуудынь ухамһарлаха һураха харилсан холбоо нэгэдэл болон ухаан бодолтойнь холбоотой. Мэдэлгые бол хүн түрэлхитэнэй оюун ухаанай багтаамжатай холбоотой гэжэ хэлэжэ болоно. Мэдэлгэ байрашуулха мэдэлгэ байрашуулха гэдэгынь мэдэлгын онсолиг тодорхой байрашал юм. Мэдэлгэеэ хэд хэдэн аргаар үүсхэжэ болоно.