Перейти к содержанию

Байгалай хаб загаһан

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
Байгалай хаб загаһан
Байгалай хаб загаһан
Байгалай хаб загаһан
Биологиин классификаци
Аймаг: Амитан
Хүрээ: Хүбшэтэн
Анги: Һүн тээжэлтэн
Баг: Мяха эдишэтэн
Дэд баг: Caniformia
Дээдэ обог: Һэлюур хүлтэн
Обог: Хаб загаһан
Зүйл: Pusa sibirica
Gmelin, 1788
Байгалай хаб загаһанай тараалтын зураг
Байгалай хаб загаһанай тараалтын зураг

Байгалай хаб загаhан (Pusa sibirica, Phoca sibirica)

Нэгэ үнгэтэй, толбонууд үгы. Нюрганиинь ехэнхидээ нэгэ үнгэтэй, шара ногоон-боро, үгышье һаа хүрибтэр-мүнгэлиг-боро, хажуу болон гэдэһэн талаараа сайбар ба шаралгы. Залуу хаб загаһад – мүнгэлиг-боро, нарайшуулынь – шаралгы-сагаанууд. Урда һэрбээнүүдэйнь хюмһанай үргэн тэдэнэйнгээ хоорондохи зайтай дүтэрхы. Хюмһануудынь дундуураа хабһан мэтэ гүбэгэрнуудтэй. Хамарайнь яһанай урда заха дундуураа тобойжо гараһан бэшэ. Доодо үргэнэйнь гол шүдэнүүдэй хойрдохи үндэр зэргэлээ үндэрнүүдһээнь халта томо.

Нектобионт – наһанайнгаа ехэнхи хубиие уһанай гүнзэгыдэ үнгэргэдэг. Пагофил – нуурай мүльһөөр хушаатай байха мүн мүльһэнэй һандаржа байха уедэ тэрэнэй ажабайдал мүльһэнтэй нягта холбоотой. Бүхэли үбэлөө, мүльһэнэй үшөө нимгэндэ гаргаһан амилха зай (нүхэнүүдые) хэрэглэн, уһан соо үнгэргэдэг. Мүльһэнэй унаха хирэдэ нуурай хойто заха руу нүүдэг. Зундаа, бэлшээриин хаһада, эрье дээгүүр хэбтэхэ газарнуудые түхеэржэ, бүхы нуур дээгүүр тарадаг. Намартаа, уһанай хүйтэржэ захалхада, зүүн тээшээ, үшөө нимгэн мүльһэндэ амилха нүхэнүүдые хэжэ, гүйхэн газар руу нүүдэг, 12 һара тээшэ нуурайнгаа бүхы талмайгаар тарадаг байха юм.сЭнэ загаhан хаш арhагүй, доторынь нэбтэ харагдадаг. Загаhад гансал түрьhэ хаяжа үдэдэг, харин тоhон жараахай загаhан хюурhалдаг.