Перейти к содержанию

Дуун

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
«Au Clair de la Lune» — Франциин уламжалалта арадай дуун, «Vieilles Chansons pour les Petits Enfants: Avec Accompagnements» номдо хэблэгдэһэн

Дуун (ᠳᠠᠭᠤᠤ) — дуу хоолойгоор дуулахада зорюулһан шүлэглэмэл зохёол; хүгжэм-шүлэгэй элирхылэлэй үндэһэн хэлбэри юм. Дуун гэжэ хүгжэмэй эгээн эртын хэлбэри.[1]

Лирикын түрэлөөр харагдаха дуунай гол шэнжэ шанарнууд — гамшагта бүридэл, шүлэгүүдэй дахилга, шүлэгэй болон дабталгын илгаа, элирхылэлтэй ниисүүлгэ, илэрхийлэлтэй нийцүүлэх, уялгатай байдал, энгын синтаксисай бүридэл; эртын уран шүлэгэй уламжалалта хэлэнэй багажа хэрэглэлгэ, нарин сэдьхэл хүдэлэлые элирхылгэ гэхэ мэтэ юм.

Найрал болон госолол дуу хүгжэмэй зэбсэгтэй һаа, али хүгжэмэй зэбсэггүй һаа (акапелла) гүйсэдхэжэ болоно. Дуунуудай үгэ юрэнь уран шүлэгэй, уянгын шэнжэ шанартай байдагшье һаа, шажанай шүлэгүүд болон сүлөөтэ зохёол байжа болохо юм. Дуунууд олон түрэлтэй:

  • Арадай дуунууд
  • Зохёогшын дуунууд
  • Үлгын дуунууд
  • Поп-дуунууд
  • Дуулал
  • Магтаал

Мүнөөдэр арадай дуун уран шүлэгэй болон хүгжэм-найрагай онсо түрэлөөр хубаагдана.

  1. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/158538 Toli.query.com — Дуун