Перейти к содержанию

Симла хэлсээн

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ

Симла хэлсээн гээшэ 1972 оной 6 һарын 2 Энэдхэгэй Химачал Прадеш можо уласай гол хото Симлада Энэдхэг ба Пакистан гар табигдаһан хэлсээн юм.

1971 оной 12 һарын 17-до буудалдаанай болюулагдаһанһаа уламжалан, тогтоогдоһон хиналтын линиие хоёр талынхид Джамму ба Кашмирта сахиха болоно. Энэ линиие эбдэхэ зорилгоор хүсэ хэрэглэхэ заналта хэхэ гү, али хэрэглэхэ ябадалһаа бэеэ бариха уялга хоёр тала абаба.

Энэдхэгэй ба Пакистанай засагай газар бата бэхи эб найрамдал тоттоолгодо эхи табихын тула иимэ юумэ хэхэ гэжэ нэгэн һаналтайгаар мэдэрбэ: орон бүхэнэй зэбсэгтэ хүсэнүүд өөр өөрын харьяата уласхоорондын хилэ дээрэ бусаагдаха ёһотой. Сэрэгүүтдые гаргалга энэ хэлсээнэй хүсэндөө ороһон сагһаа эхилээд, 30 хоногой турша соо дуүргэгдэһэн. Хэлсээнэй албан ёһоной зорилго болбол хоёр уласай талаар Индостанда удаан сагай эб найрамдал хангаха горитой алхам юм.