Танка

Сүлөөтэ Нэбтэрхэй Толи — Википеэдиһээ
Шууд ошохо: тамаралга, хайха

Танка (түбэдөөр ཐང་ཀ་ — «ном») гү, али Бурхан зураг хэмээхэ Түбэд үгээр олон уласай нэрэшэл тогтоһон шүтээн Зурагай олон шэлдэг бүтээл хадгалагдажа байдаг.

Монгол орондо буддын шажан хүсэтэй дэлгэрһэн 17-18 дугаар зуунай үедэ бурхадай дүрээр хүмүүнэй биеын гоё һайхан, оюун һанааны арюуһалые тунхаглаһан хүрэл шутгамалай урлал эд хүсээ абажа байһан бол 18 дугаар зуунай һүүлшын хахадһаа шүтээн Зурагай урлал түлхүү хүгжэжэ эхилһэн түүхэтэй. Монгол уршууд бурханай зураашанар буддын бурхан дүрсэлэлэй һунгадаг харисаае анха болбосоруулан дэлгэрүүлһэн эртэнэй Энэдхэгэй “Гандхарын һургуулиин” дэгэ, урлахуйн онолые баримталан бүтээлээ туурбижэ ерэхэдээ үнгэ будгын илгарал зохисол, дагнааһые үлүү дээдэ түбшэндэ гарган түгэлдэржүүлжэ шадаһан бэлэй.

Шүтээн Зурагайе даабуун дээрэ байгаалиин шороон будаг болон юсэн эрдэнэй будагаар үлэмжэ нарын нягта зурааһан дүрсэлэлэй гайхамшагые үзүүлжэ бүтээдэг байба. Шүтээн Зурагта амида байгаалиин бүхы лэ үнгые тогтоһон дэг хэмжээнэй хүрээндэ гаргахын хамта “нагтан” гү, али хара дэбисхэртэ, “гаратан” гү, али сагаан дэбисхэртэ, “мартан” гү, али улаан дэбисхэртэ “сэртэн” гү, али алтан дэбисхэртэ гэжэ үнгын найрал зохисол зохёомжоор илгаха болоод бурхан шүтээнэй абир дүрые тодотгодог онсологтой байжа. Бурхан сахюусанай шүтээн Зураг монголой орон хиид түдыгүй айла үрхэд түгэсэниинь нүүдэлэй ахыда зохисоһон зөөжэ хадгалхад амар, шудхамал бурхад, зээгтэ наамалай бүтээлүүдтэй харисуулхад харисангы хямда түһэр, хүнгэн абсаархан байдагтайнь холбоотой байба.