Перейти к содержанию

Улас түрын нам

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ

Улас түрын нам (ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮ) гээшэ үзэл бодолоороо эблэлдэн нэгэдэһэн болон засагай эрхые абаха эсэсэй зорилготой хэһэг бүлэг хүнүүдэй нэгэдэл, улас түрын байгуулга юм.

Улас түрын намай үндэһэн үүргэнүүд:

  • Ниигэмэй үүргэ - эрхэтэдые ашаг һонирхолые нэгэдхэн тодорхойлхые эрмэлзэдээд, тэдэнэй хүсэл зоригоо элирхылхэ арга замые "заажа" үгэн тэдэнэй шаардалгые тодорхой зохихо түбшэндэ гаргадаг (хурал, жагсаал, суглаан зохёон байгуулхаһаа эхилээд хубисхалда уряалан дуудадаг);
  • Үзэл сурталай үүргэ - ниитэ ниигэмэй гэшүүд болон өөрын гэшүүдтээ улас түрын тодорхой үзэл баримталалгые (либерал, консерватив, социал-демократ, фашис, коммунис гэхэ мэтэ) һанал болгожо этигэл үнэмшэлгэ болгоһоноор өөһэдын болбосоруулһан ниигэмэй хубилалтын стратегияа дэмжүүлхэ;
  • Улас түрын үүргэ (Һунгуулиин үүрэг, Ударидалгын үүргэ) - түрын һунгуулида оролсожо засаглаха эрхэ мэдэл болон тэрэндэ оролсохо эрхэ абаха, түрын бодолгые тодорхойлхо, түрын албан тушаалда өөһэдын хүнүүдые бэлдэн байршуулха;
  • Арад түмэнэй эрхэ ашагта ниисүүлэн ажаллаха;