Перейти к содержанию

Хорото хабдар

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
Үбшэнүүдэй уласхоорондын бүлэглэһэн xубаарилга (МКБ-10; ICD-10)
C00-C97 Хорото хабдарнууд
ICD-10 онлайн (2019 оной ДБЭЭЗ-ын хубилбари)
Усадхагдаһан хүхэнэй хорото хабдар

Хорото хабдар — ами наһанда аюул ушаруулха хабдар юм. Бүхы эд эрхэтэндэ хабдар бии боложо болоно. Хүнэй бэе махабад маша олон түрэлэй эдһээ тогтохо болоод ямар эдһээ бии болоһонһоо шалтагаалаад хабдар янза бүри байдаг. Хүнэй бэеын али нэгэн хэһэгэй эс хиналтагүй үсэжэ, олшорһоноор хабдар бии болоно. Хорото хабдарые үмэн гэдэг. Хабдарай үедэ эс ямаршье хиналтагүй үржэжэ, хубаагдан хэбэй эсэй орондо гажа эсүүд бии болоно. Эдэ гажа эсүүд хэбэй эсэй үсэлтэ хүгжэлтэдэ шаардалгатай шуһан хангамжа, тэжээлэй бодосые булаалдан тэжээгдэжэ байдаг тула хүн шэгнүүр хурдан алдажа эхилнэ. Хабдарай эс бэеын бусад хэһэгүүдээр тархан, хэбэй эсүүдые гэмтээжэ, шэнэ гажа эсэй ургалтые бии болгодог. Энэ үйлэ ябасые хабдарай үсэрхылэл (метастаза) гэнэ. Хабдарай эс шуһан ба лимфа гү, али тунгалагай урасхалаар дамжан бэеын бусад хэһэгүүдтэ тархадаг.