Перейти к содержанию

Худалдажа абаха шадабариин паритет

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
Дэлхэйн оронуудай дотоодын ниитэ бүтээгдэхүүнэй (ДНБ) худалдажа абаха шадабариин паритет (ХАШП), 2003 он.

Худалдажа абаха шадабариин паритет (ХАШП) гэжэ тухайн уласай мүнгэнэй худалдажа абаха шадабариие ойлгохо болоод нүгөө уласта тэдэнэй мүнгөөр (жээшэнь, АНУ-да нэгэ американ доллараар) худалдажа абажа болохо бараа, үйлэшэлгын түрсүүгые худалдажа абахада хэрэгтэй тухайн ороной мүнгэнэй хэмжээ юм.[1].

Валютын ханшын тэнсүүриин түбшэндэ анха түрүүшын үндэһэн арга бол «Нэгэ үнэ сэнэй хуулида» (LOOP) үндэһэлһэн ХАШП гү, али худалдан абаха шалабариин тэгшэ байдал юм. Энэ онол 1918 ондо Швециин эдэй засагша Густав Кассель үндэһэлһэн юм. Энэ онолой ёһоор, бодото солилсооной ханша ута хугасаанай туршада харисангы тогтоборитой байха ёһотой, харин нэрлэмэл солилсооной ханша үнэ сэнэй нэмэгдэл ба бууралгатай хамта хэлбэлзэхэ ёһотой. Худалдаанай бэшэ бараа, үйлэшэлгэ, тээбэриин үнэ сэн, уласууд хоорондын хэрэглээнэй илгаатай байдал дээрэһээ, ХАШП-ые классическа удхаар хэмжэхэ ба ашаглаха хэсүү байдаг.