Перейти к содержанию

Үндэһэн хуулиин арадшалһан нам

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ

Үндэһэн хуулиин арадшалһан нам (Арадай эрхэ сүлөөгэй нам, кадедүүд), 1905 - 1917 оной хоорондо байһан Оросой улас түрын нам. Программа: арадшалһан ба парламентын хаанай засаг, арадшалһан эрхэ сүлөө, Оросой эзэнтэ гүрэнэй угсаа үндэһэтэнүүдэй соёлой бэеэ даанги байдал, зарим газарай национализаци, хуули ёһоной замаар ажалшадай асуудалай шиидхэбэри. Ударидагшань — Павел Николаевич Милюков. Хэблэл — «Речь» сонин, «Арадай сүлөөгэй намай һонин мэдээн» сэтгүүл. Нэгэдүгээр ба хоёрдугаар Гүрэнэй дүмэдэ кадедүүд үлүү байгаа. Саг зуурын засагай газарай бүридэлдэшье үлүү байгаа. Октябриин хубисхалай һүүлдэ зүблэлтэ засагай газар Үндэһэн хуулиин арадшалһан намые «арадай дайсадай нам» гэжэ гүжэрдээд хорибо.