Перейти к содержанию

Үхэл

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
Kuoleman puutarha, Hugo Simberg (1906)
Рембрандт, «Тульп эмшын анатомиин хэшээл», 1632

Үхэлбэе махабадай амидарал дууһаха үе шата юм. Үхэл гэдэгынь уурагта бэе задарха буюу гадаада оршонтойгоо энергиин солилсоо хэжэ шадахагүй болохые хэлэнэ. Уртабтар тархи гэмтэһэнээр амидаралай амин шухала үүрэгүүд болохо амисхалха зүрхэнэй сохилто хооллолто зэрэг үйлэ ажаллагаа алдагдажа шуһанай даралта бууража зүрхэ зогсоһоноор үхэл элирнэ.

Хүн ямаршье байдалаар үхэжэ болохо болоод үбшэн, гэнэтын үхэл, амяа хорлолто зэрэгһээ шалтагаалжа болоно. Дэлхэй даяар үдэр бүри 150,000 хүн наһан барадаг.

Хүн байгаалиин жамаараа үхэхые наһа бараха гэхэ гэдэг. Үүные хүнэй дэлхэй дээрэ амидарха хугасаа дууһаһан гэжэ ойлгожо болохо юм. Мүн байгаалиин буса жамаар наһа бараха үзэгдэлые зуурдын, алуулха, гэнэтын үхэл гэнэ. Үхэлэй дараа хүндэ юу тохёолдодог болохые хүн түрэлхитэн маша олон жэлэй үмэнэһөө тайлбарилха гэжэ оролдоһон болобошье тодорхой харюултанда хүрээгүй байһаар байна. Энэ талаар шажан, гүн ухаан хоёр харюулта үгэхэ гэжэ оролдодог.