Перейти к содержанию

Фридрих Ницше

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
Фридрих Вильхельм Ницше
Friedrich Wilhelm Nietzsche
portrait
Ажал үйлэ:

гүн ухаантан

Түрэһэн үдэр:

1844 оной 10 һарын 15(1844-10-15)[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19]

Түрэһэн газар:

Рёккен, Германиин холбоо

Эрхэтэнэй харьяалал:

 Прусси хаанта улас[20]
[20]

Наһа бараһан үдэр:

1900 оной 8 һарын 25(1900-08-25)[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] (55 наһатай)

Наһа бараһан газар:

Ваймар, Германиин эзэнтэ гүрэн

Гарай үзэг:

Фридрих Вилхелм Ницше (1844 оной 10 һарын 15 — 1900 оной 8 һарын 25) (Friedrich Wilhelm Nietzsche) 19-р зуунай нүлөө бүхы агуу сэтьгэгшэдэй нэгэн, германай гүн ухаантан, зохёолшо байба.

Тобшо намтар[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Фридрих Ницше 1844 оной 10 сарын 15-нда тэрэ үеын Пруссиин Рёккен хотодо түрэбэ.

Ницше табан наһатай байхадань лютеран церковиин монах байһан эсэгэнь наһа бараа, тэрэбээр эжынхээ гар дээрэ үһэжэ, гэртээ эмэг эхэ, түрэһэн эгэшэ, мүн хоёр нагаса эгэшын хамта амидардаг байба. Бонн болон Лайпциг дахи дээдэ һургуулинуудта сонгодог хэлэн бэшэгэй ухааные эзэмшэжэ, хорин дүрбэн наһандаа Базелийн дээдэ һургуулида багшаар оробо. 1879 ондо эрүүл мэндын байдалһаа боложо (толгойной архаг үбшэн туһаһан болоод хараань ехэ муудһан ушар) тэтгэбэртэ гарахад хүрэһэн. Түүнһээ хойшо Ницше уран бүтээлээ сүлөөтэй туурбиһан, харин 1889 ондо эдгэшэгүй сэдьхэлэй үбшэн туһажа, оюун һанаанай эрсэ доройтолдо ороһон байна. Амидаралынхаа һүүлын арба гаруй жэлдэ тэрэбээр сэдьхэлэй эмгэгын эмнэлэгтэ эршэмтэй эмшэлүүлжэ оршон тойрноо ухаарша мэдэхээ болиһон эмгэнэлтэ байдалаар 1900 оной 8 һарада Ваймарта наһа бараба.

Үзэл сурталнууд[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Ницше үбштэйрэлгэ һүүлдэ (1899)

Ницшегые гүн ухаантанай хубида амжалтад хүргэхэдэнь эртэнэй грекын соёл, илангаяа Аристотель, Платон хоёрой гүн ухаан, германиин сэдьхэгшэ Артур Шопенхауэрай үзэл, Дарвинай хүгжөөл хубисалай онол болон Германиин хүгжэмэй зохёолшо Вагнертай нүхэрлэжэ ябаһан зэргээнь ехэхэн нүлөөлһэн байна.

Ницшегай арбин ехэ уран бүтээлүүдһээ Эмгэнэлтэ зүжэгэй эхилэл (1872), Заратустра үгүүлһэниинь (1885), Һайн муугайн саана (1886), Ёһо һуртахуунай гарал үүһэл (1887), Антихрист (1888), Ессe Homo (1889), Эрхэ мэдэлэй хүсэлэн (1901) зэргэ зохёолуудые дурдажа болоно.

Ницшегай этигэжэ байһанаар үрнэ дахинай шажанай уламжалалта ёһо зүйнь үдгөө мүн шанараа алдажа хуби хүмүүнэй амидаралые тэтгэжэ шадахаа болиһон ажа. Өөрын энэ бодолоо «Бурхан нэгэнтэ үгы болоо» хэмээн элирхэйлэн тунхаглаһан байна. Тэрэбээр христосой номлолдо шүүмжэлэлтэй хандажа, энэниие «боолошлохо ёһо суртахуун» гэжэ нэрлэжэ байһан, ушариинь хүмүүниие ёһо суртахуунай нэгэн хэм хэмжээндэ хизгаарлан барижа байха зорилготой болоод шухам сул дорой, номгон, гэнэн хүмүүндэ энэхүү номлол үйлэшэлжэ, өөртөө татажа байдаг гэжэ үзэдэг байба.

Харин Ницше «өөртөө эзэн байха ёһо суртахууные» һанал болгожо байһан болоод ниигэмэй тогтоһон хэм хэмжээг эбдэжэ шадаха хүшэрхэг, түгэс түгэлдэр, бэе даан сэдьхэжэ бай Эрхим хүные үндэрөөр үнэлһэн байна. Тэрэнэй үзэжэ байһанаар «бүлэг гү, али һүрэг хүмүүн» ямагта алибаа нэгэн уламжалал, ёһо заншалһаа хамааран шалтагаалдаг бол Эрхим гэгшэ хүн бусадһаа илгагдаха онсолог шэнжэ шанартай, өөрын сонирхол хүсэлээ хинажа шададаг, шажанай номлодог тэнгэриин орондо бус бодото юртэмсые шүтэжэ этигэһэнээр хүнэй амидаралда тохёолдодог зоблон гасаланг бүрэн мэдэрдэг, үргэлжэ шэнэ зүйл, шэнэ харилсаае туушатай бүтээжэ ябадаг ажа.

Хэдыгээр Ницше иимэ агуу Эрхим хүн хараахан бии болоогүй гэжэ һанажуулжа байһан болобош хэд хэдэн хүмүүниие үльгэр жэшээ болгожо дуридаһан байдаг. Үүндэ: Сократ, Иисус, Леонардо да Винчи, Микеланжело, Шекспир, Гёте, Юлий Кесарь, Наполеон зэргэ хүмүүниие нэрлэбэ.

Ницшегай ёһо суртахуунай гол сүмиинь амидаралай үндэһэн хүдэлгэгшэ хүсэн бол хуби хүнэй эрхэ мэдэлтэй байха хүсэл эрмэлзэл мүн гэһэн һанаа юм. Эерэг гү, али зүб талаһаань абаш үзэбэл энэнь бүхынһээ үлүү боложо бусадыеаа захиржа дарлажа байхын нэрэ огтохоншье бэшэ, харин өөрөө өөрыгөө эзэмдэхэ сэдьхэлэй тэнхээтэй байха, бэе дааһан бүтээгшэ сэдьхэлгээтэй болохо ябадал юм. Харамсалтайнь, тэрэнэй энэ түгэс түгэлдэр Эрхим хүнэй тухай үзэл баримталалыень эзэн боолын харисаата ниигэмэй жэшээ болгон тайлбарлажа, дарангуйлалай тоталитар гүн ухаантай холбон буруугаар ойлгожо ерэжээ.

Фридрих Ницше Германиин түдэгүй ниитэ үрнэ дахинай уран зохёол, шажан судлалда гүнзэгэй нүлөө үзүүлһэн сэдьхэгшэ юм. Жэшээнь, тэрэнэй дэбшүүлһэн үзэл һанаань германиин гүн ухаантан Мартин Хайдеггер, АНУ-ай теологшо Паул Тиллих, еврейн гүн ухаантан Мартин Бубер, франциин зохёолшо Альбэр Камю, Жан Поль Сартр зэргэ нэрэтэ эрдэмтэн зохёолшодой уран бүтээлдэ тусгалаа олоо.

Зохёогдоһон юумэн[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Үндэһэн зохёол[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

 1. «Давид Штраус: Нүгэлынь Наманшалуулагша болон Зохёолшо» (David Strauss: der Bekenner und der Schriftsteller, 1873)
 2. «Түүхын амида ашаг ба хорон тухай» (Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben, 1874)
 3. «Шопенгауэр хүмжүүлэгшэ болохо» (Schopenhauer als Erzieher, 1874)
 4. «Рихард Вагнер Байройтдо» (Richard Wagner in Bayreuth, 1876)

Бусад зохёол[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

 • «Гомер и классическая филология» (Homer und die klassische Philologie, 1869)
 • «О будущности наших образовательных учреждений» (Über die Zukunft unserer Bildungsanstalten, 1871—1872)
 • «Пять предисловий к пяти ненаписанным книгам» (Fünf Vorreden zu fünf ungeschriebenen Büchern, 1871—1872)
 1. «О пафосе истины» (Über das Pathos der Wahrheit)
 2. «Мысли о будущности наших образовательных учреждений» (Gedanken über die Zukunft unserer Bildungsanstalten)
 3. «Греческое государство» (Der griechische Staat)
 4. «Соотношение между философией Шопенгауэра и немецкой культурой» (Das Verhältnis der Schopenhauerischen Philosophie zu einer deutschen Cultur)
 5. «Гомеровское соревнование» (Homers Wettkampf)
 • «Об истине и лжи во вненравственном смысле» (Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn, 1873)
 • «Философия в трагическую эпоху Греции» (Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen)
 • «Ницше против Вагнера» (Nietzsche contra Wagner, 1888)

Эдир наһанай зохёол[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

 • «Из моей жизни» (Aus meinem Leben, 1858)
 • «О музыке» (Über Musik, 1858)
 • «Наполеон III как президент» (Napoleon III als Praesident, 1862)
 • «Фатум и история» (Fatum und Geschichte, 1862)
 • «Свободная воля и фатум» (Willensfreiheit und Fatum, 1862)
 • «Может ли завистник быть действительно счастливым?» (Kann der Neidische je wahrhaft glücklich sein?, 1863)
 • «О настроениях» (Über Stimmungen, 1864)
 • «Моя жизнь» (Mein Leben, 1864)

Зүүлтэ[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

 1. 1,0 1,1 Deutsche Nationalbibliothek Record #118587943 // Общий нормативный контроль (GND) — 2012—2016.
 2. 2,0 2,1 Bibliothèque nationale de France идентификатор BNF: اوپن ڈیٹا پلیٹ فارم, платформа відкритих даних, платформа открытых данных, plateforme de données ouvertes, piattaforma di dati aperti, Opendata-Plattform, otevřená data platforma, åben-data-platform, տվյալների բաց շտեմարան, platforma za odprte podatke, plataforma de datos abierta, plataforma de dados aberta, платформа адкрытых даных, платформа на отворените данни, platforma otwartych danych, ашық деректер платформасы, ачык маалыматтарды платформа, açıq məlumat platforması, ochiq ma'lumotlar platforma, açık verilerin platformu, платформа отвореног података, platforma otvorenih podataka, platforma otvorenog podataka, platforma otvorených údajov, πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων, platformu atklātā datu, platforma atvira duomenų, platvormi avatud andmete, avoimen datan foorumi, nyílt adatok platformja, პლატფორმა ღია მონაცემები, платформа за отворени податоци, нээлттэй мэдээллийн тавцан, platformă de date deschise, platformo de malferma datumoj, open data platform, плятформа адкрытых зьвестак, Усьтэм даннойёслэн платформазы, асыҡ мәғлүмәт платформаһы, açıq malümat platforması, açıq malümat platforması, ачык малюмат платформасы, öppen dataplattform, платформаи додаҳои боз, ачык кӧргӱзӱлердиҥ платформазы, гом бæрæггæнæнты платформæ — 2011.
 3. 3,0 3,1 RKDartists
 4. 4,0 4,1 SNAC — 2010.
 5. 5,0 5,1 Find a Grave — 1996.
 6. 6,0 6,1 International Music Score Library Project — 2006.
 7. 7,0 7,1 Itaú Cultural (unspecified title)São Paulo: Itaú Cultural, 2001. — ISBN 978-85-7979-060-7
 8. 8,0 8,1 (unspecified title) — 1999.
 9. 9,0 9,1 Internet Philosophy Ontology project
 10. 10,0 10,1 (unspecified title)
 11. 11,0 11,1 Энциклопедия Брокгауз
 12. 12,0 12,1 Nehamas A. Nietzsche, Friedrich // Grove Art Online / J. Turner[Oxford, England], Houndmills, Basingstoke, England, New York: OUP, 2018. — doi:10.1093/GAO/9781884446054.ARTICLE.T062440
 13. 13,0 13,1 Gran Enciclopèdia CatalanaGrup Enciclopèdia, 1968.
 14. 14,0 14,1 AlKindi (онлайн-каталог Доминиканского института востоковедения)
 15. 15,0 15,1 Babelio — 2007.
 16. 16,0 16,1 Musicalics
 17. 17,0 17,1 Brozović D., Ladan T. Hrvatska enciklopedijaLZMK, 1999. — 9272 с.
 18. 18,0 18,1 BeWeB
 19. 19,0 19,1 Архив изобразительного искусства — 2003.
 20. 20,0 20,1 https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=bzg-002:1941:40::163#168
 • Ницше Ф. Полное собрание сочинений: В 13 томах[1] / Пер. с нем. В. М. Бакусева, Ю. М. Антоновского, Я. Э. Голосовкера и др.; Ред. совет: А. А. Гусейнов и др.; Ин-т философии РАН. — М.: Культурная революция, 2005-.
 • Ницше Ф. Полное собрание сочинений: В 13 томах: Т. 12: Черновики и наброски, 1885—1887 гг. — М.: Культурная революция, 2005. — 556 с. — ISBN 5-902764-07-6
 • Бугера, В. Е. Социальная сущность и роль философии Ницше. — М.: КомКнига, 2010. — ISBN 978-5-484-01062-2.
 • Марков, Б. В. Человек, государство и Бог в философии Ницше. — СПб.: Владимир Даль: Русский остров, 2005. — 786 с. — (Мировая Ницшеана). — ISBN 5-93615-031-3, ISBN 5-902565-09-X
 • Нордау М. Фридрих Ницше // Вырождение. — М.: Республика, 1995.— 400 с. — (Прошлое и настоящее). ISBN 5-250-02539-0
 • [Стихотворения]// «Зарубежная поэзия в переводах Вячеслава Куприянова», Радуга, Москва, 2009
 1. На 26 сентября 2011 г. издано восемь томов из запланированных тринадцати: тома 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12 и 13.