Нюур хуудаһан

Сүлөөтэ Нэбтэрхэй Толи — Википеэдиһээ
(перенаправлено с «Main Page»)
Шууд ошохо: тамаралга, хайха
Flag of Buryatia.svg
Википеэдидэ таатай морилогты!
Сүлөөтэ Нэбтэрхэй Толи
2015 оной 11 һарын 27 үдэрдэ Буряад хэлэнэй
Википеэдиин хубилбарида 1446 үгүүлэл байна.
Гар утаһанай хубилбари

HSUtvald.svg Шэлэгдэмэл үгүүлэл

Saskatchewan Farm Elevator.jpg

Хүдөө ажахы (ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ) — гарай амитан болон таримал ургамалые тодорхой зохёон байгуулалтатайгаар үсхэбэрилхэ үрэжүүлхэ замаар хүнэһэн, тэжээл, крахмал болон бусад бүтээгдэхүүнүүдые үйлэдбэрилхэ үйлэ ябаса, арадай ажахын һалбари юм. Оршон сагай хэлэндэ хүдөө ажахы гэдэг нэрэ томьёондо мал амитан үсхэн үрэжүүлхэһээ эхилээд тэдэһээ абажа болохо түүхэй эдые болбосоруулха, мүн хүнэһэн, тэжээл, крахмал үйлэдбэрилхэ бүхыл үйлэ ажаллалгые хамаруулан ойлгодог. Хүдөө ажахы гэдэгынь мүн ХА-н практик үйлэ ажаллалгын шудалга болоод энэниие хүдөө ажахын шэнжэлхэ ухаан гэдэг.

Хүдөө ажахынь дэлхэй ниитын ниигэм эдэй засагай хубилалтын гол хүсэн зүйл байһаар ерэһэн ушар хүдөө ажахын түүхэ хүн түрэлхитэнэй түүхын үндэһэн нэгэ, хахасашагүй бүрилдүүлэгшэ хэһэг бэлэй.

2006 оной байдалаар дэлхэйн ниитэ ажаллаха хүсэнэй 36 хубинь хүдөө ажахын һалбарида ажаллажа байгаань (1996 онд энэ үзүүлэлт 42 % байсан) Хүдөө ажахые хамагай түгээмэл ажалай байрын талбари болгожо байна. Гэһэн хэдышье фермын ажахын аша холбогдол ажа үйлэдбэрижэжэ эхилһэнһээ хойшо харисангыгаар нилээд унаһан ба 2006 ондо түүхэдэ анха удаа үйлэшэлгын һалбари дэлхэй дээрэ эгээн ехэ ажалай байра бии болгожо хүдөө ажахын һалбариһаа дабажа гараад байна. Мүн хүдөө ажахын үйлэдбэрилэлынь дэлхэйн ниитэ бүтээгдэхүүнэй (бүхы ДНБ-үүдэй ниилбэри) 5 %-һаа бага байдаг. (бүрин эхээр уншаха)

Wikipedia-logo-v2.svg Википеэди амар мэндэ!

10 sharing book cover background.jpg

Буряад Википеэдидэ таатай морилогты! Хэншье оролсожо баяжуулжа болохо, хамагай баялиг, олон хэлэн дээрэхи нэбтэрхэй толиин түһэл, нэбтэрхэй толи. Тухайн мэдээлэлые өөршэлхэ, баяжуулха боломжо хүн бүридэ нээлтэтэй байдаг. Энэнь өөрын мэдэлгээ бусадтай хубаалсаха үргэн боломжые хүн бүридэ олгожо байна ха юм. Википеэди нэбтэрхэй толи бэшэгынь GNU cүлөөтэ баримта бэшэгэй лицеэнзитэй, энэнь сүлөөтэ агуулгатай бидэнэй һайн дурын оролсоотойгоор баяжаха нэбтэрхэй толи юм. Хэрхэн хуудаһа заһабарилха бэ? Тогтомол табигдадаг асуулта зэргые уншажа гү, али Элһэтэй хайрсаг хэһэгтэ заһабари хэжэ оролсожо үзэгты! Энэ түһэл анха ингли хэлээр 2001 оной 1 һараһаа эхилһэн болоод одоо 1.5 сая шахуу үгэ хэлэлгын тайлбарие агуулжа байна. Халха-Монгол хэлэн дээрэхи хубилбари 2004 оной 2 һарада эхилһэн. Буряад хэлэн дээрэхи хубилбари 2006 оной 2 һарада эхилһэн. Мүнөөнэй байдалаар хамагай түрүүндэ хэрэгтэй байгаа зүйлнүүд. Нюур хуудаһан болон системын хэлэлгэнүүдые Буряад хэлэн уруу оршуулха үйлэ ябасада хуби нэмэрээ оруулаарайгты. Энэ хэрэгэй тулада доорохи холбооһонууд дээрэ даража ороод, заһабарилха гэһэн хэһэг дээрэ дарагты! Энэ хадаа буряад Википеэди. Буряадаар бэшэжэ шадаха хүн бүхэн тус нэбтэрхэй толиие зохёолсохо аргатай!

This is a Wikipedia in the Buryat language. If you can write in this language and want to collaborate in the creation of this encyclopedia, let’s do it!

PL Wiki CzyWiesz ikona.svg Та мэдэхэ гүт?

Уржин Гармаев.jpg
  • Энэ багша (зурагта) Японой жанжан болоһон.
  • 11-дугаар Баншан Богдо ушар бүтүүлигээр алга болоо.
  • Deus vult! «бурхан хүсэдэг» гэһэн удхатай Загалмайтанууд байлдаанай урагшаа дуу байһан юм. Энэнь анханай загалмайтанай аян дайнда мордохые дэмжэлгэ суглуулхадаа Ромын Папа үгэһэн үгэһөө гараһан юм.
  • Зарим түрэлэй шиигэй улаан хорхой 10 хүрэтэр тооной зүрхэтэй, харин уушхан үгы байна тула шиигтэй арһаараа амисхалдаг байна.
  • Бэе организмын дулаан алдагдалай 40-50% толгой нюсэгэн ябаһанһаа болодог гэнэ. Энэнь эдэбхитэй шуһанай эрьелтэтэй холбоотой ажа.
  • Дэлхэйн хамагай томо сэсэг бол раффлези Rafflesia arnoldii (зурагта) болоод 1 метр диаметртай, 11 кг шэгнүүртэй юм байна. Гэхыдээ набшаһан, эшэ, үндэһэн үгы. Ойе ехэ хэмжээгээр һүйдхэһэнһөө болоод энэ сэсэг усадхагдажа үгы болодгын дабаан дээрэ ерээд байгаа гэнэ.

PL Wiki InM ikona.svg Шэлэгдэмэл зураг

Angla tuulikud Saaremaal.jpg
Эстонидэхи һалхин тээрмэнүүд

Викимедиин түһэлнүүд

nowiki></nowiki> Мета Вики
Викимедиа түһэлнүүд
Вики толи
Толи, тайлбари бэшэг
Wikispecies

Википеэдидэ шэнэ хубилалга

Википеэдидэ шэнэ хубилалга

26 арбан нэгэ һара 2015

25 арбан нэгэ һара 2015

Шэнэ заһаха
  Шэнэ үгүүллүүд
Шэнэ фйлууд

Википеэди бусад хэлэнээр

Бүхы хэлэн · Олон хэлтэй ажиллах · Шэнэ хэлэн дээрэ Википеэди эхлүүлхэ
For non-Buryat speakers, please proceed to our Helpdesk page for general enquiries.