Нюур хуудаһан

Wikipedia сайтһаа мэдээлэл
(перенаправлено с «Main Page»)
Шууд ошохо: тамаралга, хайха
Flag of Buryatia.svg
Википеэдидэ таатай морилогты!
Сүлөөтэ Нэбтэрхэй Толи
2014 оной 04 һарын 24 үдэрдэ 981 Буряад хэлэнэй үгүүлэл байна.
Гар утаһанай хубилбари

HSUtvald.svg Шэлэгдэмэл үгүүлэл

Crested Tern Tasmania (edit).jpg

Шубууд (лат. Aves) — хоёр хүлтэй, халуун шуһатай, һээр нюруутанай дэд хүрээндэ багтаха амитад юм. Бэень үдээр бүрихэгдэһэн, шүдэгүй, хатуу яһархаг хушуутай. Шубуунай хэмжээнь хамагай жаахан һоно билзуухай 5 см хамагай томо болохо тэмээн шубуун 2.7 метр үндэр, 150 кг хүрэтэрхи жэнтэй гэхэ мэтэ янза бүри байна.

Одоогоор Дэлхэй дээрэ 9792 үлүү зүйлэй (2007 мэдээнээр), тэрэ тоодо Россиин газар дайдада — 789 зүйлнүүд (энэ тоодо 125 уургайлдаггүй зүйлнүүд, 7 усадхагдаһан зүйлнүүд) шубуун мэдэгдээдэ байна. Халуун, һэрюун, хүйтэн, туйлын бүһэнүүд болон тэнгис, далай гээд дэлхэйн бүхыл бүһэн нютагаар тархаһан байха ба хүрээлэн бай оршондоо зохисоһон түрэлүүд байна. Шубуудай тоо толгой хойто, урда хоёр туйлһаа экваторда ойртохо туһам ехэдхэдэгынь хоол тэжээл болон саг ууларилай нүхэсэлтэй холбоотой. Иимһээшье олон зүйл шубууд нүүдэлэлэн амидардаг боложо һэн. Шубуудынь нэлээд үндэр хүгжэлтэй амитад бүгөөд ниидэхэд зохисоһон олон гайхалтай зохилдолгоотой.

Монгол орондо 460 оршом зүйлэй шубуун нүүдэлэй болон һуурин байдалаар тохёолдоно. Агаарай оршонг эзэгнэһэнээр шубуудынь бусад амитадһаа тусгаарлагдаба. Энэхүү зорилгодо гайхалтай даһан зохисохо шубуудынь хубисалай гайхамшигта ололто болохо ниидэхэ шадабариие үзүүлдэг.

Wikipedia-logo-v2.svg Википеэди амар мэндэ!

10 sharing book cover background.jpg

Буряад Википеэдидэ таатай морилогты! Хэншье оролсожо баяжуулжа болохо, хамагай баялиг, олон хэлэн дээрэхи нэбтэрхэй толиин түһэл, нэбтэрхэй толи. Тухайн мэдээллые өөршэлхэ, баяжуулха боломжо хүн бүридэ нээлтэтэй байдаг. Энэнь өөрын мэдэлгээ бусадтай хубаалсаха үргэн боломжые хүн бүридэ олгожо байгаа юм.Википеэди нэбтэрхэй толи бэшэгынь GNU cүлөөтэ баримта бэшэгэй лицеэнзитэй, энэнь сүлөөтэ агуулгатай бидэнэй һайн дурын оролсоотойгоор баяжаха нэбтэрхэй толи юм. Хэрхэн хуудаһа заһабарилха бэ? Тогтомол табигдадаг асуулта зэргые уншажа эсбэл Элһэтэй хайрсаг хэһэгтэ заһабари хэжэ оролсожо үзэгты! Энэ түһэл анха ингли хэлээр 2001 оной 1 һараһаа эхилһэн бүгөөдэ одоо 1.5 сая гары үгэ хэлэлгын тайлбарие агуулжа байна. Халха-Монгол хэлэн дээрэхи хубилбари 2004 оной 2 һарада эхилһэн. Буряад хэлэн дээрэхи хубилбари 2006 оной 2 һарада эхилһэн. Мүнөөнэй байдалаар хамагай түрүүндэ хэрэгтэй байгаа зүйлнүүд. Нюур хуудаһан болон системын хэлэлгэнүүдые Буряад хэлэн руу оршуулха үйлэ ябасад хуби нэмэрээ оруулаарайгты. Үүнэй тулада доорохи холбооһонууд дээрэ даража ороод, Өөршэлхэ гэһэн хэһэг дээрэ дарагты! Энэ хадаа буряад Википеэди. Буряадаар бэшэжэ шадаха хүн бүхэн тус нэбтэрхэй толиие зохёолсохо аргатай!

This is a Wikipedia in the Buryat language. If you can write in this language and want to collaborate in the creation of this encyclopedia, let’s do it!

HSBra.svg Аятай үгүүлэл

Dharma Wheel.svg

Буддын шажан (Бурханай шажан, Буддизм) МЭҮ V-дугаар зуунда Сиддарта Гаутамаар үндэһэлһэн шажан, гүн ухаан юм. Буддын шажан уламжалал, этигэл үнэмшилыень янза бүриин хамарһан теизмгүй, Сиддарта Гаутама холбоотой һургаалда тулгуурилан шажан юм. Буддын шажанай уламжалал ёһоор, Будда амидаржа, зарим тохёолдолдо МЭҮ 6-р, 4-р зуунай хоорондо Энэдхэгэй хахад аралда зүүн хэһэгтэ зааһан байдаг. Буддын шажан хубиин оюун һанаанай хүгжэл, амидаралай үнэн мүн шанарые руу гүн ойлголтотой хүрэхэд шиглэгдэһэн байха гэһэн оюун һанаанай уламжалал юм. Даяар дэлхэйдэ 376 сая дагалдагшад байдаг.

PL Wiki InM ikona.svg Шэлэгдэмэл зураг

Tonna galea 02.jpg
Tonna galea нэрэтэй дун хорхойн бүрхүүл

Викимедиин түһэлнүүд

nowiki></nowiki> Мета Вики
Викимедиа түһэлнүүд
Вики толи
Толи, тайлбари бэшэг
Wikispecies

Википеэдидэ шэнэ хубилалга

Википеэдидэ шэнэ хубилалга

24 дүрбэ һара 2014

23 дүрбэ һара 2014

Шэнэ заһаха
  Шэнэ үгүүллүүд
Шэнэ фйлууд

Википеэди бусад хэлэнээр

Бүхы хэлэн · Олон хэлтэй ажиллах · Шэнэ хэлэн дээрэ Википеэди эхлүүлхэ