Википеэди:Портал:Израиль

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
Перейти к навигации Перейти к поиску

Израилиин Порталда Таатай Морилогты

Израилиин Байрлалга
Израилиин Карта

Израиль (Иврит: יִשְרָאֵל‎, Yīsrāʾēl; Араб: إِسْرَائِيل‎, ʾIsrāʾīl), албан ёһоор Израиль улас (מְדִינַת יִשְׂרָאֵל, Medīnat Yīsrāʾēl; دَوْلَة إِسْرَائِيل, Dawlat ʾIsrāʾīl) — Газар дундада тэнгисэй зүүн эрье дээрэ оршохо баруун Азиин орон юм. Хойто талаараа Ливан, зүүн хойто талаараа Сири, зүүн талаараа Йордан, баруун урда талаараа Египет оронуудтай хилэлдэг болон өөрын харисангы бага нютагиинь газар зүйн хубида өөр өөр тусхай онсолигтой. Баруун эрье болон Газын хэлтэсшье мүн зэргэлдээ оршоно. Израилиин хүн зон ехэнхи хубинь Еврей үндэһэтэн болон үүгээрээ дэлхэйн сорын ганса Еврей орон юм. Еврейшуудһээ гадна Арабай Лалын шажантад, Христосой шажантад, Друзе, Самари зэрэг үндэһэтэн, шажантанууд оршодог.

Мүнөөнэй Израиль улас гурбан мянга гарамгай жэлэй турша Иудын шажанай хамагай шухала ухагдахуунуудай нэгэ "Израилиин нютаг" (Eretz Yisrael)-һаа үндэһэтэй юм. Дэлхэйн нэгэдүгээр дайнай дараа Үндэһэтэнүүдэй Лигэнь "Еврей үндэһэтэндэ өөһэдын гэһэн орон" бүтээхэ зорилгоор Британиин Палестинэдэхи мандатые баталба. 1947 ондо НҮБ Палестинын мандатые Еврей, Араб хоёр уласта хубаахые баталһан байна. Арабай Барилдалгань энэ түлэблэлгые эсэргүүсэһэн болобош 1948 оной 5 һарын 14-ндэ Еврейн түрэ зуурын засагай газар Израилиие тусгаар тогтоноһоные мэдэгдэбэ. Дараань болоһон Араб-Израилиин дайнда Израиль илалта байгуулһанаар энэ уласай хилэ хизгаарые НҮБ-н хубааха түлэблэлгэдэ зааһанһаашье үлүүгөөр һунгаба. Энэ ябадалһаа хойшо зэргэлдээ оршохо олон Араб оронтой мүргэлдэжэ, үрэ дүндэнь олон томо дайн боложо үндэрлэжэ байгаа болон энэнь мүнөө хүрэтэр үргэлжэлһээр байна. Израиль улас анха байгуулагдаһанһаа хойшо, илангаяа зэргэлдээ оршохо Араб оронуудһаа түүнэй хилэ хизгаар болон бүри оршон тоготнхо эрхэнь хүрэтэр зүршэлтэй тулгарша байна. Харин Израилиинь Египет, Йордан оронуудтай энхэ тайбанай хэрээ байгуулжа, Палестинашуудтай бүри мүһэн зохисолдохо хэлэлсээр ябуулһаар байна. (Бүрин эхеэр уншаха...)

Шэлэгдэмэл үгүүлэл - ондоогые харюулха


Hashalom interchange.jpg

Тель-Авив-Яффа (ивр: תֵּל־אָבִיב-יָפוֹ [tel aˈviv ˈjafo]; араб: تَلّ أَبِيب - يَافَا), гү али Тель-Авив — болбол Израилиин Гуш-Дан бүһын хамагай ехэ хүн зонтой хото юм. Израилиин Газарай дундада тэнгисэй эрье дээри байрладаг ба 460,613 хүн зонтой, уласай эдэй засаг, технологиин түб юм. Хэрбээ Зүүн Иерусалим Израилиин нэгэ хэсэг мүн һаа, Тель-Авив болбол Иерусалимай дараа хамагай ехэ хүн зонтой хоёрдохи хото юм; үгы болбол Тель-Авив Баруун Иерусалимай үмэнэ ородог хамагай ехэ хүн зонтой хото юм.

Тель-Авивые Рон Хулдаи толгойлдог Тель-Авивай муниципалитет ударидадаг ба олон гадаадын посольство байрладаг. Энэнь бета+ дэлхэйн хото ба Дэлхэйн Финансова Түбүүдэй Индексээр 41-р байранда ороһон. Тель-Авивиинь Дунда Дурнадта нэгэ хүндэ оногдохо эдэй засагаараа гурба, дүрбэдүгээртэ ородог. Хотонь амидаралгын минимумаар дэлхэйдэ 31-р байранда ороһон. Тель-Авив жэл бүри 2.5 сая олон уласай орогшодые абадаг. Ойрхи Дурнын "үдэшын нааданай ниислэл", хүлтэй һүниин амидарал, 24-сагай соёлтой. Тель-Авивые нэгэ хүндэ оногдохо вегануудай тоогоор дэлхэйдэ түрүүлдэг, хото даяар олон сагаан хоолной газартай тула Дэлхэйн Веган Хоолной Түб гэжэ нэрлэдэг. Тель-Авивда 30,000 гаруй студенттэй туһа уласай хамагай том ехэ һургуули болохо Тель-Авивай Ехэ Һургуули байрладаг. (Бүрин эхеэр уншаха...)
Шэлэгдэмэл үгүүлэл жагсаалта

Cscr-featured.png Шэлэгдэмэл зураг - ондоогые харюулха

This is a Featured picture that the Wikimedia Commons community has chosen as one of the highest quality on the site.

Та мэдэхэ үү? - show different entries

Хамаатай порталнууд

ВикиПроектууд

Symbol support vote.svg Һайн үгүүлэл - ондоогые харюулха

This is a Good article, an article that meets a core set of high editorial standards.


Һунгагдаһан хоол гү, али кухни - ондоогые харюулха


Юрэнхы зурагнууд - show another

The following are images from various Israel-related articles on Wikipedia.

Загбар:Transclude files as random slideshow

Категоринууд

Category puzzle
Select [►] to view subcategories
нет подкатегорий

Темэнүүд

News

Featured content

Things you can do

Associated Wikimedia

External media

Sources

  1. Butcher, Tim. Sharon presses for fence across Sinai, Daily Telegraph, December 07, 2005.
  2. cite web| title=11 Jan, 2010; from google (Israel–Egypt barrier construction began) result 8|url=https://www.rt.com/politics/israel-approves-democratic-barrier/}}
  3. November 22, 2010; from google (Israel–Egypt barrier construction began) result 10.

Загбар:Portal navbar no header2