Википеэди:Портал:Израиль

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ

Израилиин Порталда Таатай Морилогты

Израилиин Байрлалга
Израилиин туг
Израилиин Карта
Израилиин һүлдэ

Израиль (Иврит: יִשְרָאֵל‎, Yīsrāʾēl; Араб: إِسْرَائِيل‎, ʾIsrāʾīl), албан ёһоор Израиль улас (מְדִינַת יִשְׂרָאֵל, Medīnat Yīsrāʾēl; دَوْلَة إِسْرَائِيل, Dawlat ʾIsrāʾīl) — Газар дундада тэнгисэй зүүн эрье дээрэ оршохо баруун Азиин орон юм. Хойто талаараа Ливан, зүүн хойто талаараа Сири, зүүн талаараа Йордан, баруун урда талаараа Египет оронуудтай хилэлдэг болон өөрын харисангы бага нютагиинь газар зүйн хубида өөр өөр тусхай онсолигтой. Баруун эрье болон Газын хэлтэсшье мүн зэргэлдээ оршоно. Израилиин хүн зон ехэнхи хубинь Еврей үндэһэтэн болон үүгээрээ дэлхэйн сорын ганса Еврей орон юм. Еврейшуудһээ гадна Арабай Лалын шажантад, Христосой шажантад, Друзе, Самари зэрэг үндэһэтэн, шажантанууд оршодог.

Мүнөөнэй Израиль улас гурбан мянга гарамгай жэлэй турша Иудын шажанай хамагай шухала ухагдахуунуудай нэгэ "Израилиин нютаг" (Eretz Yisrael)-һаа үндэһэтэй юм. Дэлхэйн нэгэдүгээр дайнай дараа Үндэһэтэнүүдэй Лигэнь "Еврей үндэһэтэндэ өөһэдын гэһэн орон" бүтээхэ зорилгоор Британиин Палестинэдэхи мандатые баталба. 1947 ондо НҮБ Палестинын мандатые Еврей, Араб хоёр уласта хубаахые баталһан байна. Арабай Барилдалгань энэ түлэблэлгые эсэргүүсэһэн болобош 1948 оной 5 һарын 14-ндэ Еврейн түрэ зуурын засагай газар Израилиие тусгаар тогтоноһоные мэдэгдэбэ. Дараань болоһон Араб-Израилиин дайнда Израиль илалта байгуулһанаар энэ уласай хилэ хизгаарые НҮБ-н хубааха түлэблэлгэдэ зааһанһаашье үлүүгөөр һунгаба. Энэ ябадалһаа хойшо зэргэлдээ оршохо олон Араб оронтой мүргэлдэжэ, үрэ дүндэнь олон томо дайн боложо үндэрлэжэ байгаа болон энэнь мүнөө хүрэтэр үргэлжэлһээр байна. Израиль улас анха байгуулагдаһанһаа хойшо, илангаяа зэргэлдээ оршохо Араб оронуудһаа түүнэй хилэ хизгаар болон бүри оршон тоготнхо эрхэнь хүрэтэр зүршэлтэй тулгарша байна. Харин Израилиинь Египет, Йордан оронуудтай энхэ тайбанай хэрээ байгуулжа, Палестинашуудтай бүри мүһэн зохисолдохо хэлэлсээр ябуулһаар байна. (Бүрин эхеэр уншаха...)

Шэлэгдэмэл үгүүлэл - ондоогые харюулха


Иерусалим (Иврит: ירושליםЙерушалайим; Араб: القدس Аль-Кудс) — Израиль уласай ниислэл болоод газар нютаг, хүн зоноороо хамагай томо хото юм. 125.1 квадрат километр газар нютагта 732,100 хүн оршон һуудаг. Оршон үеын Иерусалим хотонь Иудейн уулада, Газарай дундада тэнгис болон Һүнэһэн тэнгисэй хойто сэгэй дунда оршодог болоод Хуушанай хотын гадуур хүгжэбэ.


(Бүрин эхеэр уншаха...)
Шэлэгдэмэл үгүүлэл жагсаалта

Шэлэгдэмэл зураг - ондоогые харюулха

This is a Featured picture that the Wikimedia Commons community has chosen as one of the highest quality on the site.

Та мэдэхэ үү? - show different entries

Хамаатай порталнууд

ВикиПроектууд

Һайн үгүүлэл - ондоогые харюулха

This is a Good article, an article that meets a core set of high editorial standards.


Һунгагдаһан хоол гү, али кухни - ондоогые харюулха


Юрэнхы зурагнууд - show another

The following are images from various Israel-related articles on Wikipedia.

Загбар:Transclude files as random slideshow

Категоринууд

Category puzzle
Category puzzle
Select [►] to view subcategories
нет подкатегорий

Темэнүүд

News

Featured content

Things you can do

Associated Wikimedia

External media

Sources

  1. Butcher, Tim. Sharon presses for fence across Sinai, Daily Telegraph, December 07, 2005.
  2. cite web| title=11 Jan, 2010; from google (Israel–Egypt barrier construction began) result 8|url=https://www.rt.com/politics/israel-approves-democratic-barrier/}}
  3. November 22, 2010; from google (Israel–Egypt barrier construction began) result 10.

Загбар:Portal navbar no header2