Улас оронуудай жагсаалта

Сүлөөтэ Нэбтэрхы Толи — Википеэдиһээ
A long row of flags
Женева дахи Үндэһэтэнүүдэй Ордоной үмэнэ НҮБ-ын гэшүүн ба гэшүүн бэшэ ЮА ажаглагша гүрэнүүдэй туг.

Доорохи жагсаалта нь бүхэдэлхэйн сувереннэ уласуудай статус, суверенитетые зүбшөөһэн талаар мэдээсэлые байлгаһан жагсаалта юм.

Жагсаалтада ороһон 206 уласые НҮБ-ын системээр гэшүүн байлгагаар гурбан категорида хубаажа болоно: 193 гэшүүн улас,[1] ЮА ажаглагша 2 улас, ба бусад 11 улас. Бүрин эрхэтэ байдалай арсалдаанай баганада арсалдаангүй бүрин эрхэтэ уласууд (188 улас), бүрин эрхын арсалдаантай уласууд (16 улас, 6 гэшүүн улас, 1 ЮА ажаглагша улас, ба бусад 9 улас байдаг), ба улас түрын тусхай статустай уласууд (2 улас) байдаг.

Гүрэн байлгын критериин улас оронуудай хамтын бүлгэмэй бүхэ гэшүүдтэ заабол дагажа мүрдэхэ тодорхойлолто байдаггүй тула иимэ жагсаалта гаргаха нь түбэгтэй ба зүршэлдөөнтэй ябаса байжа болохо юм. Энэ жагсаалтын агуулгые тодорхойлходо ашаглаһан критериудай талаар дэлгэрэнгы мэдээсэл абахын тулада доорохи оруулха критериие үзэгты.

Оруулха критери[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Гүрэн байлгын уласхоорондын хуулида булюу байха журам болбол 1933 оной Монтевидеогой конвенциор кодифицировалһан гүрэн байлгын тунхаглалай теори юм. Энэ конвенцидэ гүрэные "(a) байнгын хүн зон; (b) тодорхойлһон нютаг; (c) засагай газар; ба (d) бусад гүрэнүүдтэй харилсаанда орохо шадабаритай" байбала уласхоорондын хуулида нюур гээшэ тодорхойлһон байдаг, гэбэшье энэ шанаруудые "зэбсэг хэрэглэхэ, дипломат түлөөлэгшые занаха гү, али бусад үрэтэй албадаһан аргаар" абаһан болбол тоосохогүй.[2]

Хүлээн зүбшөөлгые хэр зэргэ гүрэн байлгын критери болгон оруулха талаар арсалдаан хэгдэжэ байна. Гүрэн байлгын тунхаглалай теоринь гүрэн байлгань сэбэр объективнэ ба бусад уласуудай зүбшөөлгэнь хамаагүй гээшэ үзэдэг. Нүгөө таладань гүрэн байлгын бүридүүлэгшэ теоринь зүбхэн бусад тусгаар уласууд зүбшөөһэн тохёолдолдо уласхоорондын хуулида нюур гээшэ тоосогдодог. Энэ жагсаалтада өөртөө бүрин эрхэтэ улас гэжэ үзэдэг бүхы уласууд (тусгаар тогтонолой тунхаглал гү, али бусад аргаар) багтаһан гү, али:

 • гүрэн байлгын тунхаглалай теориие хангаһан гэжэ үзэдэг гү, али
 • НҮБ-ын гэшүүн улас багадаа нэгэ улас тусгаар тогтоноһон улас гэжэ зүбшөөһэн байха

Гүрэнүүдэй жагсаалта[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Юрэнхы ба албан нэрэнүүд НҮБ-ын системын гэшүүн байлга Суверенитедэй арсалдаан Суверенитедэй статус ба зүбшөөгдэһэн байдалай нэмэлтэ мэдээсэл
A AAA A AAA A AAA
ZZZНҮБ-ын гэшүүн уласууд ба Юрэнхы Ассамблейн ажаглагша уласууд A AAA ZZZ
ZZZАбхази → Абхазиин жагсаалтые харагты
 Азербайджан – Бүгэдэ Найрамдаха Азербайджан Улас A НҮБ-ын гэшүүн улас A Үгы Азербайджанда, Нахчыван, гэдэг нэгэ автономито гүрэн байдаг Азербайджанай баруун-урда хэсэгтэ де-факто Арцах улас байгуулагдаба.
Афганистан A НҮБ-ын гэшүүн улас Үгы НҮБ мүнөөнэй байдалаар  Лалын Бүгэдэ Найрамдаха Афганистан Уласые, де-факто засагай газар  Лалын Эмиртэ Афганистан Уласай орондо, Афганистанай засагай газар гэжэ зүбшөөһэн.[3][4]
 Албани – Бүгэдэ Найрамдаха Албани Улас A НҮБ-ын гэшүүн улас A Үгы
 Алжир – Бүгэдэ Найрамдаха Арадшалаһан Алжир Арад Улас A НҮБ-ын гэшүүн улас Үгы
 Андорро – Андоррын Гүнтэ Улас A НҮБ-ын гэшүүн улас A Үгы Андорродо түрын тэргүүнэй албаные Францын юрэнхылэгшэ ба, Арюун Шэрээнэй зүбшөөлээр томилогдодог, Римэй Католик шажанай Урхелиин хамба лам,[5] нара гүйсэдхэдэг хамтарһан засаглал юм.
 Ангола – Бүгэдэ Найрамдаха Ангола Улас A НҮБ-ын гэшүүн улас A Үгы
 Антигуа ба Барбуда A НҮБ-ын гэшүүн улас A Үгы Антигуа ба Барбуда болбол, Барбуда гэдэг нэгэ автономито можотой Хамтын нүхэрлэлэй гүрэн юм.
 Аргентинэ – Бүгэдэ Найрамдаха Аргентинэ Улас A НҮБ-ын гэшүүн улас A Үгы Аргентинэ нь 23 можонууд ба нэгэ автономито хотоһоо бүридэдэг холбоо юм.
 Армени – Бүгэдэ Найрамдаха Армени Улас A НҮБ-ын гэшүүн улас Пакистан зүбшөөдэггүй. Армениие Арцахай арсалдаанһаа боложо Пакистан зүбшөөдэггүй.[6][7][8]
ZZZАрцах → Арцахай жагсаалтые харагты
 Австрали – Австралиин Хамтын Нүхэрлэл A НҮБ-ын гэшүүн улас A Үгы Австрали нь Хамтын нүхэрлэлэй гүрэн ба можо ба нютагуудай холбоо юм. Зургаан можо, гурбан дотоодын нютаг, зургаан гадаадын нютаг ба нэгэ мэдээсэгдэһэн Антарктикын гадаада нютагтай. Австралиин гадаада нютагууд нь:

 Австри – Бүгэдэ Найрамдаха Австри Улас A НҮБ-ын гэшүүн улас A Үгы Европын Холбооной Гэшүүн. Австри нь юһэн можонуудай холбоон юм.
 Бахама – Бахамын Нүхэрлэл[9] A НҮБ-ын гэшүүн улас A Үгы Бахама нь Хамтын нүхэрлэлэй гүрэн юм.
 Баһрэйн – Баһрэйнэй Хаанта Улас A НҮБ-ын гэшүүн улас A Үгы
 Бангладеш – Бүгэдэ Найрамдаха Бангладеш Арад Улас A НҮБ-ын гэшүүн улас A Үгы
 Барбадос A НҮБ-ын гэшүүн улас A Үгы
 Беларусь – Бүгэдэ Найрамдаха Беларусь Улас A НҮБ-ын гэшүүн улас A Үгы
 Бельги – Бельгиин Хаанта Улас A НҮБ-ын гэшүүн улас A Үгы ЕХ-ой Гэшүүн. Бельги нь гурбан хэлэнэй бүлгэм ба гурбан бүһэһээ бүридэдэг холбоон юм.
 Белиз A НҮБ-ын гэшүүн улас A Үгы Белиз нь Хамтын нүхэрлэлэй гүрэн юм.
 Бенин – Бүгэдэ Найрамдаха Бенин Улас AA НҮБ-ын гэшүүн улас A Үгы
 Бутан – Бутанай Хаанта Улас A НҮБ-ын гэшүүн улас A Үгы
 Боливи – Боливиин Олон Үндэһэтэнэй Улас A НҮБ-ын гэшүүн улас A Үгы
 Босни ба Герцеговина A НҮБ-ын гэшүүн улас A Үгы Босни ба Герцеговина нь хоёр субъектһээ бүридэдэг:

ба Брчко Дүүргэ, өөрын захиргаантай административна дүүргэ.[10]

 Ботсвана – Бүгэдэ Найрамдаха Ботсвана Улас A НҮБ-ын гэшүүн улас A Үгы
 Бразил – Холбооной Бүгэдэ Найрамдаха Бразил Улас A НҮБ-ын гэшүүн улас A Үгы Бразил нь 26 можонууд ба нэгэ холбооной дүүргэһээ бүридэдэг холбоон юм.
 Брүнэй – Брүнэй Гүрэн, Эб Найрамдалай Байра A НҮБ-ын гэшүүн улас A Үгы
 Болгари – Бүгэдэ Найрамдаха Болгари Улас A НҮБ-ын гэшүүн улас A Үгы ЕХ-ой Гэшүүн улас.
 Буркино-Фасо A НҮБ-ын гэшүүн улас A Үгы
ZZZБирма → Мьянмагай жагсаалтые харагты
 Бурунди – Бүгэдэ Найрамдаха Бурунди Улас A НҮБ-ын гэшүүн улас A Үгы
 Кампучи – Кампучиин Хаанта Улас A НҮБ-ын гэшүүн улас A Үгы
 Камерун – Бүгэдэ Найрамдаха Камерун Улас A НҮБ-ын гэшүүн улас A Үгы
 Канада A НҮБ-ын гэшүүн улас A Үгы Канада нь Хамтын нүхэрлэлэй гүрэн ба арбан можонууд ба гурбан нютагһаа холбоон юм.
 Кабо-Верде – Бүгэдэ Найрамдаха Кабо-Верде Улас A НҮБ-ын гэшүүн улас A Үгы
 Түб Африкын Бүгэдэ Найрамдаха Улас A НҮБ-ын гэшүүн улас A Үгы
 Чад – Бүгэдэ Найрамдаха Чад Улас A НҮБ-ын гэшүүн улас A Үгы
 Чили – Бүгэдэ Найрамдаха Чили Улас A НҮБ-ын гэшүүн улас AA Үгы [lower-alpha 1]
 Хитад – Бүгэдэ Найрамдаха Хитад Арад Улас A НҮБ-ын гэшүүн улас Зариманиинь зүбшөөгдэгүй. Бүгэдэ Найрамдаха Хитад Улас мэдээсэһэн Хитад табан автономито оронһоо бүридэдэг, Гуанси, Үбэр Монгол, Нинся, Түбэд, ба Синьцзян. Тэрээнһээ гадна, энэнь онсогой захиргаата орондо суверенитеттэй:

Хитад улас, бүхы Хитадые өөрын нютаг дэбисхэр гэжэ үзэдэг арсалдагша засаг захиргаа (Бүгэдэ Найрамдаха Хитад Улас) ударидадаг Тайваниие абахые үнгэлзэжэ байгаа, болобошье хинадаггүй.

Хитадые 14 НҮБ-ын гэшүүн улас ба Ватикан зүбшөөхэгүй, ба, Бутанһаа бусадиинь, бүгэдэ Бүгэдэ Найрамдаха Хитад Уласые (Тайвань) зүбшөөдэг.

Хитад улас, Бүгэдэ Найрамдаха → Тайваниин жагсаалтые харагты
 Колумби – Бүгэдэ Найрамдаха Колумби Улас A НҮБ-ын гэшүүн улас A Үгы
 Коморой аралнууд – Коморой Холбоон A НҮБ-ын гэшүүн улас A Үгы Комор нь гурбан аралай холбоон юм.
 Бүгэдэ Найрамдаха Арадшалһан Конго Улас A НҮБ-ын гэшүүн улас A Үгы
 Бүгэдэ Найрамдаха Конго Улас A НҮБ-ын гэшүүн улас A Үгы
ZZZКукай аралнууд → Кукай аралнуудай жагсаалтые харагты
 Коста-Рика – Бүгэдэ Найрамдаха Коста-Рика Улас A НҮБ-ын гэшүүн улас A Үгы
 Хорвати – Бүгэдэ Найрамдаха Хорвати Улас A НҮБ-ын гэшүүн улас A Үгы ЕХ-ой Гэшүүн улас.
 Куба – Бүгэдэ Найрамдаха Куба Улас A НҮБ-ын гэшүүн улас A Үгы
 Кипр – Бүгэдэ Найрамдаха Кипр Улас A НҮБ-ын гэшүүн улас Түрэг зүбшөөгдэгүй[11] ЕХ-ой Гэшүүн улас. Аралай зүү-хойто хэсэг нь де-факто Хойто Кипр гүрэн юм.

Кипрын арсалдаанай уламһаа Түрэг улас Кипрые зүбшөөдэггүй, ба Түрэг Хойто Кипрые зүбшөөдэг.

 Бүгэдэ Найрамдаха Чехи Улас[lower-alpha 2] A НҮБ-ын гэшүүн улас A Үгы ЕХ-ой Гэшүүн улас.
ZZZБүгэдэ Найрамдаха Арадшалһан Солонгос Арадай Улас Солонгос, Хойто жагсаалтые харагты
 Дани – Даниин Хаанта Улас A НҮБ-ын гэшүүн улас A Үгы Ех-ой Гэшүүн улас.[lower-alpha 3] The Даниин Хаанта Улас 2 өөртөө заһаха нютагтай:

Даниин захиргаанай нютаг, Фарерай аралнууд ба Гренландынь Хаанта уласай гурбан уласые бүридүүлдэг.[lower-alpha 4] Данийн Хаанта Улас бүхэлидөө ЕХ-ой гэшүүн болобошье ЕХ-ой хуули (ехэнхи үедэ) Фарерай аралнууд ба Гренландтай хамаархадаггүй. Гренланд ба Европын Холбоо, ба Фарерай аралнууд ба Европын Холбоо хуудаһые нэмэлтэ мэдээсэлэй түлөө харагты.[12][13]

 Джибути – Бүгэдэ Найрамдаха Джибути Улас A НҮБ-ын гэшүүн улас A Үгы
 Доминика – Доминиканы Хамтын Нүхэрлэл A НҮБ-ын гэшүүн улас A Үгы
 Бүгэдэ Найрамдаха Доминикана Улас A НҮБ-ын гэшүүн улас A Үгы
ZZZБүгэдэ Найрамдаха Донецк Арад Улас → Бүгэдэ Найрамдаха Донецк Арад Улас жагсаалтые харагты
 Зүүн Тимор – Бүгэдэ Найрамдаха Арадшалһан Тимор-Лесте Улас[lower-alpha 5] A НҮБ-ын гэшүүн улас A Үгы
 Эквадор – Бүгэдэ Найрамдаха Эквадор Улас A НҮБ-ын гэшүүн улас A Үгы
 Египет – Араб Бүгэдэ Найрамдаха Египет Улас A НҮБ-ын гэшүүн улас A Үгы
 Сальвадор – Бүгэдэ Найрамдаха Сальвадор Улас A НҮБ-ын гэшүүн улас A Үгы
 Экваторын Гвиней – Бүгэдэ Найрамдаха Экваторын Гвиней Улас A НҮБ-ын гэшүүн улас A Үгы
 Эритрей – Эритрей Гүрэн A НҮБ-ын гэшүүн улас A Үгы
 Эстони – Бүгэдэ Найрамдаха Эстони Улас A НҮБ-ын гэшүүн улас A Үгы ЕХ-ой Гэшүүн улас.[lower-alpha 3]
 Eswatini – Kingdom of Eswatini[lower-alpha 6] A UN member state A None
 Ethiopia – Federal Democratic Republic of Ethiopia A UN member state A None Ethiopia is a federation of nine regions and two chartered cities.
 Fiji – Republic of Fiji A UN member state A None Fiji contains one autonomous region, Rotuma.[lower-alpha 7][14][15]
 Finland – Republic of Finland A UN member state A None Member of the EU.[lower-alpha 3]
 France – French Republic A UN member state A None Member of the EU.[lower-alpha 3] France contains five overseas regions/departments; French Guiana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, and Réunion. France also includes the overseas territories of:
 Gabon – Gabonese Republic A UN member state A None
Загбар:Country data Gambia, The – Republic of The Gambia[16] A UN member state A None
 Georgia A UN member state A None Georgia contains two autonomous republics, Adjara and Abkhazia.[lower-alpha 7] In Abkhazia and South Ossetia, de facto states have been formed.
 Germany – Federal Republic of Germany A UN member state A None Member of the EU.[lower-alpha 3] Germany is a federation of 16 states.
 Ghana – Republic of Ghana A UN member state A None
 Greece – Hellenic Republic A UN member state A None Member of the EU.[lower-alpha 3] Greece contains one autonomous area, Mount Athos.[17]
 Grenada A UN member state A None Grenada is a Commonwealth realm.[lower-alpha 10]
Загбар:Country data Guatemala – Republic of Guatemala A UN member state A None
 Guinea – Republic of Guinea[lower-alpha 11] A UN member state A None
 Guinea-Bissau – Republic of Guinea-Bissau A UN member state A None
 Guyana – Co-operative Republic of Guyana A UN member state A None
 Haiti – Republic of Haiti A UN member state A None
ZZZHoly See → See Vatican City listing
 Honduras – Republic of Honduras A UN member state A None
 Hungary A UN member state A None Member of the EU.[lower-alpha 3]
 Iceland[lower-alpha 12] A UN member state A None
 India – Republic of India A UN member state A None India is a federation of 28 states and eight union territories.
 Indonesia – Republic of Indonesia A UN member state A None Indonesia has five autonomous provinces, Aceh, Jakarta, Papua, West Papua, and Yogyakarta.[lower-alpha 7]
 Iran – Islamic Republic of Iran A UN member state A None
 Iraq – Republic of Iraq A UN member state A None Iraq is a federation[lower-alpha 13][21] of 19 governorates, four of which make up the autonomous Kurdistan Region.[lower-alpha 7]
 Ireland[lower-alpha 14] A UN member state A None Member of the EU.[lower-alpha 3]
 Israel – State of Israel A UN member state Partially unrecognised Israel exerts strong control over the territory claimed by Palestine. It has annexed East Jerusalem,[23] an act not recognised by the international community.[24] Israel has varying levels of control over the rest of the West Bank, and although it ended its permanent civilian or military presence in the Gaza Strip, it is still considered to be the occupying power under international law.[25][26][27][28] Israel is not recognised as a state by 28 UN members and the Sahrawi Arab Democratic Republic. The Palestine Liberation Organization, recognised by a majority of UN member states as the representative of the Palestinian people, recognised in Israel in 1993.
 Italy – Italian Republic A UN member state A None Member of the EU.[lower-alpha 3] Italy has 5 autonomous regions, Aosta Valley, Friuli-Venezia Giulia, Sardinia, Sicily and Trentino-Alto Adige/Südtirol.[lower-alpha 7]
Загбар:Country data Ivory Coast – Republic of Côte d'Ivoire[lower-alpha 15] A UN member state A None
 Jamaica A UN member state A None Jamaica is a Commonwealth realm.[lower-alpha 10]
 Japan A UN member state A None
 Jordan – Hashemite Kingdom of Jordan A UN member state A None
 Kazakhstan – Republic of Kazakhstan A UN member state A None
 Kenya – Republic of Kenya A UN member state A None
 Kiribati – Republic of Kiribati A UN member state A None
Загбар:Country data Korea, North – Democratic People's Republic of Korea A UN member state Загбар:Claimedby North Korea is not recognised by three UN members, France, Japan, and South Korea, the last of which claims to be the sole legitimate government of Korea.[29]
Загбар:Country data Korea, South – Republic of Korea A UN member state Загбар:Claimedby South Korea has one autonomous region, Jejudo.[lower-alpha 7][30] South Korea is not recognised by North Korea, which claims to be the sole legitimate government of Korea.
ZZZKosovo → See Kosovo listing
 Kuwait – State of Kuwait A UN member state A None
 Kyrgyzstan – Kyrgyz Republic A UN member state A None
 Laos – Lao People's Democratic Republic A UN member state A None
 Latvia – Republic of Latvia A UN member state A None Member of the EU.[lower-alpha 3]
 Lebanon – Lebanese Republic A UN member state A None
 Lesotho – Kingdom of Lesotho A UN member state A None
 Liberia – Republic of Liberia A UN member state A None
 Libya – State of Libya A UN member state A None
 Liechtenstein – Principality of Liechtenstein A UN member state A None
 Lithuania – Republic of Lithuania A UN member state A None Member of the EU.[lower-alpha 3]
 Luxembourg – Grand Duchy of Luxembourg A UN member state A None Member of the EU.[lower-alpha 3]
ZZZMacedonia → See North Macedonia listing
 Madagascar – Republic of Madagascar A UN member state A None
 Malawi – Republic of Malawi A UN member state A None
 Malaysia A UN member state A None Malaysia is a federation of 13 states and three federal territories.
 Maldives – Republic of Maldives A UN member state A None
 Mali – Republic of Mali A UN member state A None
 Malta – Republic of Malta A UN member state A None Member of the EU.[lower-alpha 3]
 Marshall Islands – Republic of the Marshall Islands A UN member state A None Under Compact of Free Association with the United States.
 Mauritania – Islamic Republic of Mauritania A UN member state A None
 Mauritius – Republic of Mauritius A UN member state A None Mauritius has an autonomous island, Rodrigues.[lower-alpha 7]
 Mexico – United Mexican States A UN member state A None Mexico is a federation of 31 states and one autonomous city. The Rebel Zapatista Autonomous Municipalities have de facto autonomy.
Загбар:Country data Micronesia – Federated States of Micronesia A UN member state A None Under Compact of Free Association with the United States. The Federated States of Micronesia is a federation of four states.
 Moldova – Republic of Moldova A UN member state A None Moldova has the autonomous regions of Gagauzia and the Left Bank of the Dniester. The latter and a city, Bender (Tighina), is under the de facto control of Transnistria.
 Monaco – Principality of Monaco A UN member state A None
 Mongolia A UN member state A None
 Montenegro A UN member state A None
 Morocco – Kingdom of Morocco A UN member state A None Part of the Moroccan-claimed Western Sahara is controlled by the partially recognised Sahrawi Arab Democratic Republic.
 Mozambique – Republic of Mozambique A UN member state A None
 Myanmar – Republic of the Union of Myanmar[lower-alpha 16] A UN member state A None Wa State is a de facto autonomous state within Myanmar. The United Nations currently recognises the National Unity Government of Myanmar as the government of Myanmar instead of the de facto ruling government, the State Administration Council.[4]
ZZZNagorno-Karabakh → See Artsakh listing
 Namibia – Republic of Namibia A UN member state A None
 Nauru – Republic of Nauru A UN member state A None
 Nepal – Federal Democratic Republic of Nepal A UN member state A None Nepal is a federation composed of 7 provinces.
Загбар:Country data Kingdom of the Netherlands – Kingdom of the Netherlands A UN member state A None Member of the EU.[lower-alpha 3] The Kingdom of the Netherlands includes four areas with substantial autonomy:

Metropolitan Netherlands, Aruba, Curaçao and Sint Maarten form the four constituent countries of the Kingdom. Three overseas parts of the Netherlands (Bonaire, Saba and Sint Eustatius) are special municipalities of metropolitan Netherlands.[lower-alpha 17] The Kingdom of the Netherlands as a whole is a member of the EU, but EU law applies only to parts within Europe.

 New Zealand A UN member state A None New Zealand is a Commonwealth realm,[lower-alpha 10] and has one dependent territory and one claimed Antarctic dependent territory:

The New Zealand Government acts for the entire Realm of New Zealand in all international contexts, which has responsibilities for (but no rights of control over) two freely associated states:

The Cook Islands and Niue have diplomatic relations with Загбар:Numrel and Загбар:Numrel UN members respectively.[31][32] They have full treaty-making capacity in the UN,[33] and are members of some UN specialized agencies.

 Nicaragua – Republic of Nicaragua A UN member state A None Nicaragua contains two autonomous regions, Atlántico Sur and Atlántico Norte.[lower-alpha 7]
 Niger – Republic of Niger A UN member state A None
 Nigeria – Federal Republic of Nigeria A UN member state A None Nigeria is a federation of 36 states and one federal territory.
ZZZNiue → See Niue listing
ZZZNorth Korea → See Korea, North listing
 North Macedonia – Republic of North Macedonia[lower-alpha 18] A UN member state A None
ZZZNorthern Cyprus → See Northern Cyprus listing
 Norway – Kingdom of Norway A UN member state A None Norway has two unincorporated areas in Europe:
 •  Svalbard is an integral part of Norway, but has a special status due to the Svalbard Treaty.
 •  Jan Mayen is an uninhabited island that is an integral part of Norway, although unincorporated.

Norway has one dependent territory and two claimed Antarctic dependent territories in the Southern Hemisphere:

 Oman – Sultanate of Oman A UN member state A None
 Pakistan – Islamic Republic of Pakistan A UN member state A None Pakistan is a federation of four provinces and one capital territory. Pakistan exercises control over certain portions of Kashmir, but has not officially annexed any of it,[34][35] instead regarding it as a disputed territory.[36][37] The portions that it controls are divided into two territories, administered separately from Pakistan proper:

Azad Kashmir describes itself as a "self-governing state under Pakistani control", while Gilgit-Baltistan is described in its governance order as a group of "areas" with self-government.[38][39][40] These territories are not usually regarded as sovereign, as they do not fulfil the criteria set out by the declarative theory of statehood (for example, their current laws do not allow them to engage independently in relations with other states). Several state functions of these territories (such as foreign affairs and defence) are performed by Pakistan.[39][41][42]

 Palau – Republic of Palau A UN member state A None Under Compact of Free Association with the United States.
Загбар:Country data State of Palestine – State of Palestine A UN General Assembly observer state; member of 2 UN specialized agencies Partially unrecognised. The State of Palestine, declared in 1988, is not recognised as a state by Israel but has received diplomatic recognition from [[International recognition of Загбар:Numrec/Pal Загбар:Numrec/Pal|Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «[»]] states.[43] The proclaimed state has no agreed territorial borders, or effective control over much of the territory that it proclaimed.[44] The Palestinian National Authority is an interim administrative body formed as a result of the Oslo Accords that exercises limited autonomous jurisdiction within the Palestinian territories. In foreign relations, Palestine is represented by the Palestine Liberation Organization.[45] The State of Palestine is a member state of UNESCO,[46] UNIDO and other international organizations.[47]
 Panama – Republic of Panama A UN member state A None
 Papua New Guinea – Independent State of Papua New Guinea A UN member state A None Papua New Guinea is a Commonwealth realm[lower-alpha 10] with one autonomous region, Bougainville.[lower-alpha 7]
 Paraguay – Republic of Paraguay A UN member state A None
 Peru – Republic of Peru A UN member state A None
 Philippines – Republic of the Philippines A UN member state A None The Philippines contains one autonomous region, Bangsamoro.[lower-alpha 7]
 Poland – Republic of Poland A UN member state A None Member of the EU.[lower-alpha 3]
 Portugal – Portuguese Republic A UN member state A None Member of the EU.[lower-alpha 3] Portugal contains two autonomous regions, the Azores and Madeira.[lower-alpha 7]
ZZZPridnestrovie → See Transnistria listing
 Qatar – State of Qatar A UN member state A None
ZZZRepublic of Korea → See Korea, South listing
ZZZRepublic of the Congo → See Congo, Republic of the listing
 Romania A UN member state A None Member of the EU.[lower-alpha 3]
 Russia – Russian Federation A UN member state A None Russia is a federation of 85 federal subjects (republics, oblasts, krais, autonomous okrugs, federal cities, and an autonomous oblast). Several of the federal subjects are ethnic republics.[lower-alpha 7]
 Rwanda – Republic of Rwanda A UN member state A None
ZZZSahrawi Arab Democratic Republic → See Sahrawi Arab Democratic Republic listing
 Saint Kitts and Nevis – Federation of Saint Christopher and Nevis A UN member state A None Saint Kitts and Nevis is a Commonwealth realm[lower-alpha 10] and is a federation[lower-alpha 13] of two islands, St. Kitts and Nevis.
 Saint Lucia A UN member state A None Saint Lucia is a Commonwealth realm.[lower-alpha 10]
 Saint Vincent and the Grenadines A UN member state A None Saint Vincent and the Grenadines is a Commonwealth realm.[lower-alpha 10]
 Samoa – Independent State of Samoa A UN member state A None
 San Marino – Republic of San Marino A UN member state A None
 São Tomé and Príncipe – Democratic Republic of São Tomé and Príncipe A UN member state A None São Tomé and Príncipe contains one autonomous province, Príncipe.[lower-alpha 7]
 Saudi Arabia – Kingdom of Saudi Arabia A UN member state A None
 Senegal – Republic of Senegal A UN member state A None
 Serbia – Republic of Serbia A UN member state A None Serbia contains two autonomous regions, Vojvodina and Kosovo and Metohija.[lower-alpha 7] The latter is under the de facto control of Kosovo.
 Seychelles – Republic of Seychelles A UN member state A None
 Sierra Leone – Republic of Sierra Leone A UN member state A None
 Singapore – Republic of Singapore A UN member state A None
 Slovakia – Slovak Republic A UN member state A None Member of the EU.[lower-alpha 3]
 Slovenia – Republic of Slovenia A UN member state A None Member of the EU.[lower-alpha 3]
 Solomon Islands A UN member state A None Solomon Islands is a Commonwealth realm.[lower-alpha 10]
 Somalia – Federal Republic of Somalia A UN member state A None Somalia is a federation of six states. Two, Puntland and Galmudug, have self-declared autonomy, while one, Somaliland, is de facto independent.
ZZZSomaliland → See Somaliland listing
 South Africa – Republic of South Africa A UN member state A None
ZZZSouth Korea → See Korea, South listing
ZZZSouth Ossetia → See South Ossetia listing
 South Sudan – Republic of South Sudan A UN member state A None South Sudan is a federation of 10 states and three administrative areas.
 • The Abyei Area is a zone with "special administrative status" established by the Comprehensive Peace Agreement in 2005. It is de jure a condominium of South Sudan and Sudan, but de facto administered by two competing administrations and the United Nations.[48][49]
 Spain – Kingdom of Spain A UN member state A None Member of the EU.[lower-alpha 3] Spain is divided into 17 autonomous communities and two special autonomous cities.[lower-alpha 7][lower-alpha 19]
 Sri Lanka – Democratic Socialist Republic of Sri Lanka[lower-alpha 20] A UN member state A None
 Sudan – Republic of the Sudan A UN member state A None Sudan is a federation of 18 states.
 • The Abyei Area is a zone with "special administrative status" established by the Comprehensive Peace Agreement in 2005. It is de jure a condominium of South Sudan and Sudan, but de facto administered by two competing administrations and the United Nations.[48][49]
ZZZSudan, South → See South Sudan listing
 Suriname – Republic of Suriname A UN member state A None
ZZZSwaziland → See Eswatini listing
 Sweden – Kingdom of Sweden A UN member state A None Member of the EU.[lower-alpha 3]
 Switzerland – Swiss Confederation A UN member state A None Switzerland is a federation of 26 cantons.
 Syria – Syrian Arab Republic A UN member state A None The Syrian National Coalition, which is recognised as the legitimate representative of the Syrian people by 20 UN members, has established an interim government to rule rebel controlled territory during the Syrian civil war. Syria has one self-declared autonomous region: Rojava.
ZZZTaiwan (Republic of China) → See Taiwan listing
 Tajikistan – Republic of Tajikistan A UN member state A None Tajikistan contains one autonomous region, Gorno-Badakhshan Autonomous Province.[lower-alpha 7]
 Tanzania – United Republic of Tanzania A UN member state A None Tanzania contains one autonomous region, Zanzibar.[lower-alpha 7]
 Thailand – Kingdom of Thailand A UN member state A None
ZZZThe Bahamas → See Bahamas, The listing
ZZZThe Gambia → See Gambia, The listing
ZZZTimor-Leste → See East Timor listing
 Togo – Togolese Republic A UN member state A None
 Tonga – Kingdom of Tonga A UN member state A None
ZZZTransnistria → See Transnistria listing
 Trinidad and Tobago – Republic of Trinidad and Tobago A UN member state A None Trinidad and Tobago contains one autonomous region, Tobago.[lower-alpha 7]
 Tunisia – Republic of Tunisia A UN member state A None
 Turkey – Republic of Turkey A UN member state A None
 Turkmenistan – Republic of Turkmenistan A UN member state A None
 Tuvalu A UN member state A None Tuvalu is a Commonwealth realm.[lower-alpha 10]
 Uganda – Republic of Uganda A UN member state A None
 Ukraine A UN member state A None Ukraine contains one autonomous region, the Autonomous Republic of Crimea,[lower-alpha 7] which is under the de facto control of Russia, along with neighbouring Sevastopol.
Загбар:Country data United Arab Emirates A UN member state A None The United Arab Emirates is a federation of seven emirates.
 United Kingdom – United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland A UN member state A None The United Kingdom is a Commonwealth realm[lower-alpha 10] consisting of four constituent countries; England, Northern Ireland, Scotland, and Wales. The United Kingdom has the following 13 overseas territories and one claimed Antarctic dependent territory:

The British monarch also has direct sovereignty over three self-governing Crown dependencies:

 United States – United States of America A UN member state A None The United States is a federation of 50 states, one federal district, and one incorporated territory. Additionally, the Federal government of the United States has sovereignty over 13 unincorporated territories. Of these territories, the following five are inhabited possessions:

It also has sovereignty over several uninhabited territories:

It also disputes sovereignty over the following two territories:

Three sovereign states have become associated states of the United States under the Compact of Free Association:

 Uruguay – Oriental Republic of Uruguay A UN member state A None
 Uzbekistan – Republic of Uzbekistan A UN member state A None Uzbekistan contains one autonomous region, Karakalpakstan.[lower-alpha 7]
 Vanuatu – Republic of Vanuatu A UN member state A None
 Vatican City – Vatican City State A UN General Assembly observer state under the designation of "Holy See"; member of three UN specialized agencies and the IAEA A None Administered by the Holy See, a sovereign entity with diplomatic relations to [[International recognition of Загбар:Numrec/Holy See Загбар:Numrec/Holy See|Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «[» states]]. This figure consists of Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «[» UN member states, the Cook Islands, the Republic of China (Taiwan), and the State of Palestine.[50] In addition, the European Union and the Sovereign Military Order of Malta maintain diplomatic relations with the Holy See. The Holy See is a member of the IAEA, ITU, UPU, and WIPO and a permanent observer of the UN (in the category of "Non-member State")[45] and multiple other UN System organizations. The Vatican City is governed by officials appointed by the Pope, who is the Bishop of the Diocese of Rome and ex officio sovereign of Vatican City.
 Venezuela – Bolivarian Republic of Venezuela A UN member state A None Venezuela is a federation of 23 states, one capital district, and federal dependencies.
 Vietnam – Socialist Republic of Vietnam A UN member state A None
ZZZWestern Sahara → See Sahrawi Arab Democratic Republic listing
 Yemen – Republic of Yemen A UN member state A None
 Zambia – Republic of Zambia A UN member state A None
 Zimbabwe – Republic of Zimbabwe A UN member state A None
ZZZUN member states and General Assembly observer states A ZZZ ZZZ
ZZZ AB B
ZZZ↓ Other states ↓ D AAA ZZZ
 Abkhazia – Republic of Abkhazia D No membership Загбар:Claimedby Recognised by Russia, Nauru, Nicaragua, Syria, Venezuela, Artsakh, South Ossetia and Transnistria.[51] Claimed in whole by Georgia as the Autonomous Republic of Abkhazia.
 Artsakh – Republic of Artsakh[lower-alpha 21] D No membership Загбар:Claimedby A de facto independent state,[52][53][54] recognised only by Abkhazia,[55] South Ossetia[55] and Transnistria.[55][56] Claimed in whole by Azerbaijan.[57]
 Cook Islands D Member of eight UN specialized agencies A None

(See political status)

A state in free association with New Zealand, Загбар:Numrel. The Cook Islands is a member of multiple UN agencies with full treaty making capacity.[33] It shares a head of state with New Zealand as well as having shared citizenship.
 Kosovo – Republic of Kosovo D Member of two UN specialized agencies Загбар:Claimedby Pursuant to United Nations Security Council Resolution 1244, Kosovo was placed under the administration of the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo in 1999.[58] Kosovo declared independence in 2008, and it has received diplomatic recognition from 112 UN member states and the Republic of China, while 18 states have recognized Kosovo only to later withdraw their recognition.[59] Serbia continues to maintain its sovereignty claim over Kosovo. Other UN member states and non UN member states continue to recognise Serbian sovereignty or have taken no position on the question. Kosovo is a member of the International Monetary Fund and the World Bank Group. The Republic of Kosovo has de facto control over most of the territory, with limited control in North Kosovo.
 Niue D Member of five UN specialized agencies A None

(See political status)

A state in free association with New Zealand, Загбар:Numrel. Niue is a member of multiple UN agencies with full treaty making capacity.[33] It shares a head of state with New Zealand as well as having shared citizenship.
 Northern Cyprus – Turkish Republic of Northern Cyprus D No membership Загбар:Claimedby Recognised only by Turkey. Under the name "Turkish Cypriot State", it is an observer state of the Organisation of Islamic Cooperation and the Economic Cooperation Organization. Northern Cyprus is claimed in whole by the Republic of Cyprus.[60]
 Sahrawi Arab Democratic Republic D No membership Загбар:Claimedby Recognised at some stage by [[International recognition of Загбар:Numrec/SADR Загбар:Numrec/SADR|Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «[» UN member states]], Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «[» of which have since withdrawn or frozen their recognition. It is a founding member of the African Union and the Asian–African Strategic Partnership formed at the 2005 Asian–African Conference. The territories under its control, the so-called Free Zone, are claimed in whole by Morocco as part of its Southern Provinces. In turn, the Sahrawi Arab Democratic Republic claims the part of Western Sahara to the west of the Moroccan Wall controlled by Morocco. Its government resides in exile in Tindouf, Algeria.
 Somaliland – Republic of Somaliland D No membership Загбар:Claimedby A de facto independent state,[52][61][62][63][64] not diplomatically recognised by any other state, claimed in whole by the Federal Republic of Somalia.[65]
 South Ossetia – Republic of South Ossetia–the State of Alania D No membership Загбар:Claimedby A de facto independent state,[66] recognised by Russia, Nicaragua, Nauru, Syria, Venezuela, Abkhazia, Artsakh and Transnistria. Claimed in whole by Georgia as the Provisional Administrative Entity of South Ossetia.[67]
 Taiwan – Republic of China[lower-alpha 22] D No membership Partially unrecognised. Загбар:Claimedby A state competing (nominally) for recognition with the People's Republic of China (PRC) as the government of China since 1949. The Republic of China (ROC) controls the island of Taiwan and associated islands, Quemoy, Matsu, the Pratas and parts of the Spratly Islands, and has not renounced claims over its annexed territories on the mainland.[68] The ROC is recognised by [[International recognition of Загбар:Numrec/ROC Загбар:Numrec/ROC|Ошибка выражения: неопознанный символ пунктуации «[»]] UN member states and the Holy See as of Загбар:Numrec/ROC Загбар:Numrec/ROC Загбар:Numrec/ROC, none of which recognise the PRC. Additionally, one UN member (Bhutan) has refrained from recognising either the ROC or the PRC.

The territory of the ROC is claimed in whole by the PRC.[lower-alpha 23] The ROC participates in international organizations under a variety of pseudonyms, most commonly "Chinese Taipei" and in the WTO it has full membership. The ROC was a founding member of the UN and enjoyed membership from 1945 to 1971, with veto power in the UN Security Council. See China and the United Nations.

 Transnistria – Pridnestrovian Moldavian Republic D No membership Загбар:Claimedby A de facto independent state,[52] recognised only by Abkhazia, Artsakh and South Ossetia.[51] Claimed in whole by Moldova.[69]
ZZZ↑ Other states ↑ D ZZZ ZZZ
ZZZZ ZZZZ ZZZZ
Загбар:Col-2Legend "Membership within the UN System" column
  UN Member states
  UN General Assembly Observer states
  Member of a UN Specialized Agency
  No membership in the UN System

Загбар:Col-2 Legend "Sovereignty dispute" column

  Undisputed sovereignty
  Sovereignty disputed

Оронууд[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]

Азербайжан  · Арабын Нэгдсэн Эмирт Улс  · Армени  · Афганистан  · Балба  · Бангладеш  · Бахрейн  · Бруней  · Бутан  · Вьетнам  · Гүрж  · Египет  · Зүүн Тимор (Тимор-Лесте)  · Израиль  · Индонез  · Йордан  · Ирак  · Иран  · Йемен  · Казахстан  · Камбож  · Катар  · Кипр  · Кыргызстан  · Кувейт  · Лаос  · Ливан  · Малайз  · Мальдив  · Монгол Улас  · Мьянмар  · Оман  · Оросой холбоото улас  · Узбекистан  · Пакистан  · Саудын Араб  · Сингапур  · Сири  · Хойд Солонгос  · Өмнөд Солонгос  · Тажикистан  · Хитад Улас  · Таиланд  · Туркменистан  · Турк  · Филиппин  · Шри Ланка  · Энэтхэг  · Эсватини  · Жибэн  · Азербайжан  · Албани  · Андорра  · Армен  · Беларусь  · Бельги  · Болгар  · Босни ба Херцеговина  · Ватикан  · Герман  · Грек  · Гүрж  · Дани  · Ирланд  · Исланд  · Испани  · Итали  · Казахстан  · Кипр  · Ород  · Латви  · Литва  · Лихтенштейн  · Люксембург  · Хойто Македони  · Мальта  · Молдав  · Монако  · Монтенегро  · Нидерланд  · Норвеги  · Нэгдсэн Вант Улс  · Польш  · Португал  · Румын  · Сан-Марино  · Серби  · Словак  · Словен  · Турк  · Унгар  · Украина  · Финланд  · Франц  · Хорват  · Чех  · Швейцари  · Швед  · Эстон  · Амеэрикын Нэгэдэһэн Улас  · Антигуа ба Барбуда  · Багамын арлууд  · Барбадос  · Белиз  · Гайти  · Гватемал  · Гондурас  · Гренада  · Доминика  · Доминиканы Бүгд Найрамдах Улс  · Канад  · Коста-Рика  · Куба  · Мексик  · Никарагуа  · Панам  · Сальвадор  · Сент-Винсент ба Гренадин  · Сент-Китс ба Невис  · Сент-Люси  · Тринидад ба Тобаго  · Ямайк  · Аргентин  · Боливи  · Бразил  · Венесуэл  · Гайана  · Колумб  · Парагвай  · Перу  · Суринам  · Уругвай  · Чили  · Эквадор  · Алжир · Ангол  · Бенин  · Ботсвана  · Буркино-Фасо  · Бурунди  · Габон  · Гамби  · Гана  · Гвиней  · Гвиней-Бисау  · Джибути  · Египет  · Замби  · Зимбабве  · Кабо-Верде  · Камерун  · Кени  · Коморын арлууд  · Конго  · Ардчилсан Конго  · Кот д'Ивуар  · Лесото  · Либери  · Ливи  · Маврикий  · Мавритан  · Мадагаскар  · Малави  · Мали  · Марокко  · Мозамбик  · Намиби  · Нигер  · Нигери  · Өмнөд Африк  · Өмнөд Судан  · Руанда  · Сан-Томе ба Принсип  · Сейшелийн арлууд  · Сенегал  · Сомали  · Судан  · Сьерра-Леоне  · Танзани  · Того  · Тунис  · Төв Африк  · Уганда  · Чад  · Экваторын Гвиней  · Эритрей  · Этиоп  · Австрали  · Вануату  · Кирибати  · Маршаллын арлууд  · Микронези  · Науру  · Палау  · Папуа-Шинэ Гвиней  · Самоа  · Соломоны арлууд  · Тонга  · Тувалу  · Фижи  · Шэнэ Зеланд

Холбооһон[Заһаха | үндэһэн бэшэгые заһабарилха]


 1. Press Release ORG/1469 (3 July 2006). United Nations Member States. United Nations.
 2. Hersch Lauterpacht (2012). Recognition in International Law. Cambridge University Press. ISBN 9781107609433. 
 3. "Taliban announce new government for Afghanistan", BBC News, 7 September 2021 
 4. 4,0 4,1 "U.N. Seats Denied, for Now, to Afghanistan’s Taliban and Myanmar’s Junta", nytimes, 1 December 2021 
 5. "Andorra country profile", BBC News 
 6. Pakistan Worldview, Report 21, Visit to Azerbaijan. Senate of Pakistan Foreign Relations Committee (2008). the original on 19 February 2009 үдэрһөө архивлагдаһан. 2 February 2022 үдэртэ хандаһан.
 7. Nilufer Bakhtiyar: "For Azerbaijan Pakistan does not recognise Armenia as a country" Архивировалһан 13 найма һара 2011 оной. 13 September 2006 [14:03] – Today.Az
 8. "Pakistan the only country not recognizing Armenia – envoy", News.Az, 5 February 2014 "We are the only country not recognizing Armenia as a state." 
 9. Bahamas, The | The Commonwealth (en) (15 August 2013).
 10. Stjepanović, Dejan (2015). «Dual Substate Citizenship as Institutional Innovation: The Case of Bosnia's Brčko District». Nationalism and Ethnic Politics 21 (4): 382–383. Загбар:DOI. ISSN 1353-7113.
 11. Andreas S. Kakouris. "Cyprus is not at peace with Turkey", CNN, 9 July 2010 "Turkey stands alone in violation of the will of the international community. It is the only country to recognize the "TRNC" and is the only country that does not recognize the Republic of Cyprus and its government." 
 12. Home Rule Act of the Faroe Islands : No. 137 of March 23, 1948.
 13. The Greenland Home Rule Act : Act No. 577 of 29 November 1978.
 14. (1927) “Rotuma Act”, Laws of Fiji, 1978, Government of Fiji. 
 15. Government of Fiji, Office of the Prime Minister (1978). Chapter 122: Rotuma Act. Laws of Fiji. University of the South Pacific.
 16. The Gambia profile (14 February 2018).
 17. Constitution of Greece, Art. 105.
 18. Iceland - Culture, History, & People.
 19. Working Paper No. 54 : UNGEGN list of country names (Prepared by the United Nations Group of Experts on Geographical Names) (May 2011).
 20. Hvert er formlegt heiti landsins okkar?.
 21. Iraqi constitution Архивировалһан 18 таба һара 2016 оной.
 22. Daly, Mary E. (January 2007). «The Irish Free State/Éire/Republic of Ireland/Ireland: "A Country by Any Other Name"?». Journal of British Studies (Cambridge University Press on behalf of The North American Conference on British Studies) 46: 72–90. Загбар:DOI.
 23. Basic Law: Jerusalem, Capital of Israel.
 24. Disputes: International. CIA World Factbook. the original on 4 April 2014 үдэрһөө архивлагдаһан. 2 February 2022 үдэртэ хандаһан.
 25. Bell, Abraham (28 January 2008). International Law and Gaza: The Assault on Israel's Right to Self-Defense. Jerusalem Issue Brief, Vol. 7, No. 29. Jerusalem Center for Public Affairs. the original on 21 June 2010 үдэрһөө архивлагдаһан. 2 February 2022 үдэртэ хандаһан.
 26. Salih, Zak M. (17 November 2005). Panelists Disagree Over Gaza's Occupation Status. University of Virginia School of Law. the original on 3 March 2016 үдэрһөө архивлагдаһан. 2 February 2022 үдэртэ хандаһан.
 27. Israel: 'Disengagement' Will Not End Gaza Occupation. Human Rights Watch (29 October 2004).
 28. Sanger, Andrew (2011). «The Contemporary Law of Blockade and the Gaza Freedom Flotilla». Yearbook of International Humanitarian Law 2010 (Springer Science & Business Media) 13. Загбар:DOI. “It is this direct external control over Gaza and indirect control over life within Gaza that has led the United Nations, the UN General Assembly, the UN Fact Finding Mission to Gaza, International human rights organisations, US Government websites, the UK Foreign and Commonwealth Office and a significant number of legal commentators, to reject the argument that Gaza is no longer occupied.”* Scobbie, Iain (2012). Elizabeth Wilmshurst: International Law and the Classification of Conflicts. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-965775-9. “Even after the accession to power of Hamas, Israel's claim that it no longer occupies Gaza has not been accepted by UN bodies, most States, nor the majority of academic commentators because of its exclusive control of its border with Gaza and crossing points including the effective control it exerted over the Rafah crossing until at least May 2011, its control of Gaza's maritime zones and airspace which constitute what Aronson terms the 'security envelope' around Gaza, as well as its ability to intervene forcibly at will in Gaza.” 
 29. Treaty on Basic Relations between Japan and the Republic of Korea.
 30. Keun Min. Greetings. Jeju Special Self-Governing Province.
 31. Federal Foreign Office of Germany (November 2009). Beziehungen zu Deutschland. Government of Germany. For more information, see Foreign relations of the Cook Islands.
 32. Republic of Nauru Permanent Mission to the United Nations. Foreign Affairs. United Nations.
 33. 33,0 33,1 33,2 Article 102, Repertory of Practice of United Nations Organs, Supplement No. 8, Volume VI (1989–1994).
 34. Constitution of Pakistan, Art. 1.
 35. Aslam, Tasnim. "Pakistan Does Not Claim Kashmir As An Integral Part...", The Outlook Group, 11 December 2006 
 36. Williams, Kristen P. (2001). Despite nationalist conflicts: theory and practice of maintaining world peace. Greenwood Publishing Group, 154–155. ISBN 978-0-275-96934-9. 
 37. Pruthi, R.K. (2001). An Encyclopaedic Survey Of Global Terrorism In 21St Century. Anmol Publications Pvt. Ltd., 120–121. ISBN 978-81-261-1091-9. 
 38. Archived copy. the original on 2014-08-12 үдэрһөө архивлагдаһан. 2022-02-02 үдэртэ хандаһан.
 39. 39,0 39,1 To Be Published In The Next Issue Of The.
 40. AJ&K History.
 41. (2014-04-08) Political Handbook of the World 2014. ISBN 9781483333281. 
 42. The Azad Jammu And Kashmir Interim Constitution Act, 1974 (PDF).
 43. Palestine Liberation Organization. Road For Palestinian Statehood: Recognition and Admission. Negotiations Affairs Department.
 44. See the following on statehood criteria:
 45. 45,0 45,1 Non-member States and Entities. United Nations (29 February 2008).
 46. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Arab States: Palestine. United Nations.
 47. The Palestinians: Background and U.S. Relations 40–41. Congressional Research Service (18 March 2021).
 48. 48,0 48,1 Statement from UNISFA on the recent spate of attacks in Abyei (18 October 2017).
 49. 49,0 49,1 Abyei Administration Area Changes Name (29 July 2015).
 50. Bilateral relations of the Holy See. Holy See website.
 51. 51,0 51,1 Error on call to Template:cite web: Parameters url and title must be specified (ru). newsru.com (17 November 2006).
 52. 52,0 52,1 52,2 (2012) The Foreign Policy of Counter Secession: Preventing the Recognition of Contested States. Oxford University Press. ISBN 9780199698394. “In addition to the four cases of contested statehood described above, there are three other territories that have unilaterally declared independence and are generally regarded as having met the Montevideo criteria for statehood but have not been recognized by any states: Transnistria, Nagorny Karabakh, and Somaliland.” 
 53. Krüger, Heiko (2010). The Nagorno-Karabakh Conflict: A Legal Analysis. Springer. ISBN 978-3-642-11787-9. 
 54. Nikoghosyan, Hovhannes. "Kosovo ruling implications for Armenia and Azerbaijan", Hareyan Publishing, LLC, August 2010 
 55. 55,0 55,1 55,2 Вице-спикер парламента Абхазии: Выборы в НКР соответствуют всем международным стандартам Архивировалһан 11 найма һара 2011 оной.: "Абхазия, Южная Осетия, НКР и Приднестровье уже давно признали независимость друг друга и очень тесно сотрудничают между собой", – сказал вице-спикер парламента Абхазии. ... "...Абхазия признала независимость Нагорно-Карабахской Республики..." – сказал он."
 56. In detail: The foreign policy of Pridnestrovie. Pridnestrovie (26 May 2010). the original on 11 May 2008 үдэрһөө архивлагдаһан. 2 February 2022 үдэртэ хандаһан.
 57. Regions and territories: Nagorno-Karabakh Архивировалһан 23 найма һара 2007 оной. (17 January 2006). BBC News. Retrieved 17 January 2006.
 58. United Nations Interim Administration Mission in Kosovo.
 59. "Sijera Leone je 18. država koja je povukla priznanje tzv. Kosova" − http://www.mfa.gov.rs/
 60. The World Factbook|Cyprus (10 January 2006). Central Intelligence Agency. Retrieved 17 January 2006.
 61. (2010) «Self-Determination, Sovereignty, and the Failure of States: Somaliland and the Case for Justified Secession». Minnesota Journal of International Law (University of Minnesota Law School) 19:2: 380–381. “Considering each of these factors, Somaliland has a colorable argument that it meets the theoretical requirements of statehood. ... On these bases, Somaliland appears to have a strong claim to statehood.” Архивировалһан 27 юһэ һара 2013 оной.
 62. International Crisis Group (23 May 2006). «Somaliland: Time for African Union leadership». The Africa Report (Groupe Jeune Afrique) (110): 10–13. Архивировалһан 20 долоо һара 2011 оной.
 63. (September 2009) «The political development of Somaliland and its conflict with Puntland». ISS Paper (Institute for Security Studies) (200).
 64. «De Facto Statehood? The Strange Case of Somaliland». Yale Journal of International Affairs (International Affairs Council at Yale) (Spring/Summer 2008): 1–79. Архивировалһан 13 арбан хоёр һара 2011 оной.
 65. Somaliland profile (14 December 2017).
 66. Jansen, Dinah (2009). «The Conflict between Self-Determination and Territorial Integrity: the South Ossetian Paradigm». Geopolitics Vs. Global Governance: Reinterpreting International Security (Centre for Foreign Policy Studies, University of Dalhousie): 222–242.
 67. "Russia condemned for recognizing rebel regions", Cable News Network, 26 August 2008 
 68. "Ma refers to China as ROC territory in magazine interview", Taipei Times, 8 October 2008 
 69. Regions and territories: Trans-Dniester


Эшэ татахада гараһан алдуу: Для существующих тегов <ref> группы «lower-alpha» не найдено соответствующего тега <references group="lower-alpha"/>